Swim Wales, has today launched YMLAEN – Our new strategy for Aquatics in Wales.

The recognised governing body for all aquatic sport and activity in Wales is proud and excited to unveil our new YMLAEN strategy to help drive Welsh aquatics forward over the next three years.

YMLAEN (Welsh for forward or progress) sets a new, positive direction for the national governing body, our members, our supporters and the 500,000 people who are aquatically active in Wales every single week. This new broad strategic outlook showcases our commitment to driving growth across our core membership, wider participation, and our development sports and has inclusivity at its core, as we continue our work to make our vision of Aquatics for Everyone for Life a reality.

Against the backdrop of an evolving landscape, YMLAEN will ensure Welsh aquatics remains relevant and responsive to the diverse needs of communities across Wales through to 2026 and beyond. It is our aim to give everyone the opportunity to access the mental and physical benefits that aquatics can unlock.

Additionally, the strategy seeks to promote and strengthen the reputation of Wales’ performance programme as a world leader in both performance and culture to inspire the nation to participate and ‘get into water’.

At the core of the YMLAEN strategy are six strategic blocks that outline Swim Wales’ comprehensive approach:

 • Aquatics – Fostering participation, inclusive pathways, community activity and sports.
 • Elite Sport & High Performance – Nurturing excellence and achieving success at the highest levels.
 • Governance – Enhancing the governing structures and processes to drive efficiency and effectiveness.
 • Commercial – Expanding commercial opportunities to support sustainability and growth.
 • Sector Leadership – Championing equality, diversity, and inclusion (EDI), digital transformation, sustainability, safeguarding, and welfare.
 • Education & Health – Promoting aquatic education and health-related initiatives for the benefit of individuals and communities.

Swim Wales Chief Executive Officer Fergus Feeney said:YMLAEN signifies our unwavering dedication to advancing aquatics and ensuring that every individual has the opportunity to experience the transformative power of being aquatically active.

“After a period of close consultation with our partners and user groups, we are delighted that our vision, aquatics for everyone for life, still resonates strongly within our communities. We now have a new strategy to help us re set and support our vision, and we are looking forward to delivering on our objectives over the next three years in a whole range of areas.

“Recently we have seen compelling evidence of the thriving engagement within the Welsh aquatic community, and together, we will ensure inclusivity, growth, and excellence is at the core of everything we do.”

Deputy Minister for Arts, Sport & Tourism Dawn Bowden MS said: “I’ve read the strategy and it’s fascinating because this absolutely ties in with everything we’re doing at Welsh Government. We’re trying to ensure activity and participation is fit for our future generations and that’s exactly what this strategy does. Aquatics is a sport that everyone can take part in, if you can swim you can go out and have a great time, and it can save your life.”

Further evidence has shown the immense potential of aquatics in Wales, with 250,000 individuals expressing a desire to be more active in water or embark on their aquatic journey. Over the next three years, Swim Wales will break down barriers to participation that have historically prevented certain groups and individuals from engaging in our sports and disciplines.

With defined approaches, sub-strategies, and desired outcomes, Swim Wales envisions that by 2026, aquatics in Wales will offer a genuine lifelong active journey for every member of our communities, supported at every stage and age of life.

Swim Wales adopted the vision of “Aquatics for everyone for life” in 2017 as its guiding principle. This vision has shaped the organization’s strategies, activities, initiatives, and programs, emphasizing its commitment to making aquatic activities and sports accessible to individuals of all backgrounds, including age, gender, ethnicity, religion, disability, sexual orientation, education, and national origin.

To fulfil this vision, Swim Wales has cultivated vital partnerships with over 400 organisations within Wales and beyond, which have played an instrumental role in advancing the organisation’s mission.

The YMLAEN strategy stands as a commitment to addressing this demand, removing barriers, and creating opportunities for all. Swim Wales invites individuals, swimming clubs, swim schools, community organizations, educational institutions, and governmental bodies to join forces in realizing the YMLAEN vision, fostering a future where aquatics truly flourishes in Wales.

For more information about Swim Wales and the YMLAEN strategy, please visit swimwales.org or contact Communications Manager James Candy at [email protected].


Mae Nofio Cymru wedi lansio YMLAEN heddiw – Ein strategaeth newydd ar gyfer Gweithgareddau dyfrol yng Nghymru.

Mae’r corff llywodraethu cydnabyddedig ar gyfer yr holl chwaraeon a gweithgareddau dyfrol yng Nghymru yn falch ac yn gyffrous i ddatgelu ein strategaeth YMLAEN newydd i helpu i yrru gweithgareddau dyfrol Cymru ymlaen dros y tair blynedd nesaf.

Mae YMLAEN yn gosod cyfeiriad newydd, cadarnhaol i’r corff llywodraethu cenedlaethol, ein haelodau, ein cefnogwyr a’r 500,000 o bobl sy’n weithgar yn y dŵr yng Nghymru bob wythnos. Mae’r rhagolygon strategol eang newydd hwn yn dangos ein hymrwymiad i ysgogi twf ar draws ein haelodaeth graidd, cyfranogiad ehangach, a’n chwaraeon datblygu ac mae cynhwysiad yn greiddiol iddo, wrth i ni barhau â’n gwaith i wireddu ein gweledigaeth o Ddyfrol ar gyfer Pawb am Oes.

Yng nghyd-destun tirwedd esblygol, bydd YMLAEN yn sicrhau bod gweithgareddau dŵr Cymreig yn parhau i fod yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion amrywiol cymunedau ledled Cymru hyd at 2026 a thu hwnt. Ein nod yw rhoi’r cyfle i bawb gael mynediad at y buddion meddyliol a chorfforol y gall gweithwyr dyfrol eu datgloi.

Yn ogystal, mae’r strategaeth yn ceisio hybu a chryfhau enw da rhaglen berfformiad Cymru fel arweinydd byd o ran perfformiad a diwylliant er mwyn ysbrydoli’r genedl i gymryd rhan a ‘mynd i’r dŵr’.

Wrth graidd strategaeth YMLAEN mae chwe bloc strategol sy’n amlinellu dull cynhwysfawr Nofio Cymru:

 • Gweithgareddau Dyfrol – Meithrin cyfranogiad, llwybrau cynhwysol, gweithgaredd cymunedol a chwaraeon.
 • Chwaraeon Elitaidd a Pherfformiad Uchel – Meithrin rhagoriaeth a chyflawni llwyddiant ar y lefelau uchaf.
 • Llywodraethu – Gwella’r strwythurau a’r prosesau llywodraethu i hybu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.
 • Masnachol – Ehangu cyfleoedd masnachol i gefnogi cynaliadwyedd a thwf.
 • Arweinyddiaeth Sector – Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI), trawsnewid digidol, cynaliadwyedd, diogelu a lles.
 • Addysg ac Iechyd – Hyrwyddo addysg ddyfrol a mentrau cysylltiedig ag iechyd er budd unigolion a chymunedau.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Nofio Cymru, Fergus Feeney: “Mae YMLAEN yn arwydd o’n hymroddiad diwyro i hyrwyddo gweithgareddau dyfrol a sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cyfle i brofi pŵer trawsnewidiol bod yn actif yn y dŵr.

“Ar ôl cyfnod o ymgynghori agos â’n partneriaid a’n grwpiau defnyddwyr, rydym wrth ein bodd bod ein gweledigaeth, gweithgareddau dŵr i bawb am oes, yn dal i atseinio’n gryf o fewn ein

cymunedau. Bellach mae gennym strategaeth newydd i’n helpu i ail osod a chefnogi ein gweledigaeth, ac rydym yn edrych ymlaen at gyflawni ein hamcanion dros y tair blynedd nesaf mewn ystod eang o feysydd.”

“Yn ddiweddar rydym wedi gweld tystiolaeth gymhellol o’r ymgysylltiad ffyniannus o fewn y gymuned ddyfrol Gymreig, a gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau bod cynhwysiant, twf a rhagoriaeth yn greiddiol i bopeth a wnawn.”

Dywedodd Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Rwyf wedi darllen y strategaeth ac mae’n hynod ddiddorol oherwydd mae hyn yn cyd-fynd yn llwyr â phopeth yr ydym yn ei wneud yn Llywodraeth Cymru. Rydym yn ceisio sicrhau bod gweithgarwch a chyfranogiad yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a dyna’n union y mae’r strategaeth hon yn ei wneud. Mae Aquatics yn gamp y gall pawb gymryd rhan ynddi, os gallwch nofio gallwch fynd allan a chael amser gwych, a gall achub eich bywyd.”

Mae tystiolaeth bellach wedi dangos potensial aruthrol gweithwyr dyfrol yng Nghymru, gyda 250,000 o unigolion yn mynegi awydd i fod yn fwy egnïol yn y dŵr neu gychwyn ar eu taith ddyfrol. Dros y tair blynedd nesaf, bydd Nofio Cymru yn chwalu’r rhwystrau i gyfranogiad sydd yn hanesyddol wedi atal rhai grwpiau ac unigolion rhag cymryd rhan yn ein chwaraeon a’n disgyblaethau.

Gyda dulliau diffiniedig, is-strategaethau, a chanlyniadau dymunol, mae Nofio Cymru yn rhagweld, erbyn 2026, y bydd gweithgareddau dŵr yng Nghymru yn cynnig taith egnïol gydol oes wirioneddol i bob aelod o’n cymunedau, gyda chefnogaeth ar bob cam ac oedran o fywyd.

Mabwysiadodd Nofio Cymru y weledigaeth o “Gweithgareddau dyfrol i bawb” yn 2017 fel ei egwyddor arweiniol. Mae’r weledigaeth hon wedi siapio strategaethau, gweithgareddau, mentrau a rhaglenni’r sefydliad, gan bwysleisio ei ymrwymiad i wneud gweithgareddau dyfrol a chwaraeon yn hygyrch i unigolion o bob cefndir, gan gynnwys oedran, rhyw, ethnigrwydd, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, addysg, a tharddiad cenedlaethol.

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, mae Nofio Cymru wedi meithrin partneriaethau hanfodol gyda dros 400 o sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt, sydd wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hyrwyddo cenhadaeth y sefydliad.

Mae strategaeth YMLAEN yn sefyll fel ymrwymiad i fynd i’r afael â’r galw hwn, dileu rhwystrau, a chreu cyfleoedd i bawb. Mae Nofio Cymru yn gwahodd unigolion, clybiau nofio, ysgolion nofio, sefydliadau cymunedol, sefydliadau addysgol, a chyrff llywodraethol i ymuno â’i gilydd i wireddu gweledigaeth YMLAEN, gan feithrin dyfodol lle mae gweithgareddau dŵr yn wirioneddol ffynnu yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Nofio Cymru a strategaeth YMLAEN, ewch i nofiocymru.org neu cysylltwch â’r Rheolwr Cyfathrebu James Candy yn [email protected].

Ynglŷn â Nofio Cymru:

Nofio Cymru yw’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon Dyfrol ac mae’n ddisgyblaethau cysylltiedig yng Nghymru sy’n cynnwys Nofio, Polo Dŵr, Nofio Para, Plymio, Nofio Artistig, Dŵr Agored a Nofio Meistr. Ffurfiwyd y sefydliad ym 1897 fel Cymdeithas Nofio Amatur Cymru a mabwysiadodd yr enw masnachu Nofio Cymru yn 2003.

Mae’n gyfrifol am sefydlu cyfreithiau chwaraeon dyfrol, am drefnu rhaglenni ardystio ac addysg ar gyfer hyfforddwyr, swyddogion ac athrawon, ac am nofio hamdden, gan anelu at sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael y cyfle i gymryd rhan gan ddechrau gyda rhaglenni dysgu nofio mewn sêff a amgylchedd hwyliog.

Mae nofio yn sgil achub bywyd hanfodol ac mae Nofio Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod eu gwaith datblygu yn cynnwys ac yn rhoi cyfle i bawb ddysgu nofio trwy fframwaith dysgu nofio Nofio Cymru.

Mae sefydliadau cysylltiedig Nofio Cymru wedi’u strwythuro’n rhanbarthol ar hyn o bryd, gyda dros 80 o glybiau sy’n aelodau cyswllt sydd, gyda’i gilydd, yn cynnwys dros 8,000 o aelodau ar draws rhanbarthau De-ddwyrain Cymru, Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru.

Mae Nofio Cymru yn rheoli datblygiad nofio cystadleuol i ddatblygu sgiliau o lefel sylfaen i lefel ryngwladol, ac yn trefnu cystadlaethau, gan gynnwys pencampwriaethau caeedig, cenedlaethol ac agored i ddarparu cyfleoedd perthnasol.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd sy’n agored i bawb ac yn rhydd rhag niwed, mae’n ofynnol i’n sefydliadau cysylltiedig fabwysiadu Polisi Diogelu Plant Nofio Cymru a Pholisi Nofio Cymru ar gyfer Oedolion mewn Perygl a chael Swyddog Lles y clwb sy’n gyfrifol am wreiddio’r daioni. arferion y mae’r polisïau’n eu portreadu.

Mae Nofio Cymru wedi’i leoli ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, Parc Chwaraeon Abertawe, Abertawe. SA2 8QG.