Rise in drownings in under-20s in Wales prompts call for children and young people to be safe around open water

People of all ages in Wales are being encouraged to learn key safety tips to help children and young people stay safe around the sea, rivers and other open water.

The call from the Water Safety Wales group comes as annual drowning statistics showed a rise in accidental drowning deaths involving people aged under 20.

Four people under 20 died in accidental drownings in Wales in 2022 – the highest number since comparable data became available from the National Water Safety Forum’s Water Incident Database (WAID) in 2015.

In total, there were 22 deaths in Wales from accidental drowning in 2022 across inland and coastal locations, compared with 26 the previous year.

The accidental drownings form part of the 48 total water-related fatalities in the Wales for 2022, a decrease of one from the previous year and the fourth consecutive year of overall reduction in Wales. 

Across the UK there were 226 accidental water-related fatalities – a decrease of 51 from the previous year. This was part of the 597 total drownings last year, a decrease of 19 from the previous year. 

The rise in drowning incidents involving children and young people in Wales has prompted Water Safety Wales – a collaboration of organisations striving to reduce drowning in Wales – to issue four simple lifesaving tips to help young people stay safe when visiting open water:

 • Stop and think: Is it a safe place to swim? Are there hazards beneath the water? Are there hidden currents or fast-flowing water? How deep is it and can you get out easily? 
 • Stay together: Always go with someone else
 • Float: If you get into trouble in the water, float to live until you feel calm
 • Call 999 or 112: If you see someone else in trouble in the water

Chris Cousens, Water Safety Wales Chair, said: “Everyone connected to Water Safety Wales was deeply saddened to hear of the tragic incidents involving young people losing their lives in open water in Wales last year.

“We believe that one drowning is one too many and the impact of losing a young person to drowning cannot be underestimated. People of all ages should learn and remember these four key safety tips for children and young people and adults should talk to their youngsters about them.

“More young people will be visiting the sea, rivers, reservoirs, lakes and other open water locations in the coming weeks and months as weather improves and schools break for summer holidays. The water is still cold enough to trigger cold water shock, the body’s natural reaction to cold water which can cause panic and gasping.

“If you get into trouble in the water, resist the natural instinct to panic and Float to Live. Lean back and use your arms and legs to help you float on your back, then get control of your breathing before calling for help or swimming to safety. If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112. If you are at the coast, ask for the coastguard, if you are inland, ask for the fire service

‘Sea, rivers, lakes and other open water can look calm and inviting, but open water can be very different from a swimming pool. The water is usually moving and waves, currents and flow can make swimming difficult. It is important you know the depth of the water and what may be under the surface.’

In 2022 the Julie James MS, Welsh Government Climate Change Minister, committed her support to working with Water Safety Wales to deliver the Welsh Drowning Prevention Strategy. It came after tireless work from families in Wales affected by drowning, including Leanne Bartley, from Ruthin, who launched a petition in memory of her son Mark Allen calling for water safety improvements which gained more than 10,000 signatures.

Chris Cousens added: ‘It is really encouraging that the overall number of drownings in Wales fell slightly for the fourth year running in 2022 and that accidental drownings were down more than 15% on the previous year.

‘Having the support of Julie James and her teams is a major step forward for drowning prevention in Wales and we are delighted to be working with Welsh Government on our vision of a Wales with zero drowning.’

Minister for Climate Change, Julie James said, “I am pleased to see a reduction in the overall number of accidental drownings in Wales, however, the increase in accidental drowning deaths among young people is very concerning. I offer my profound sympathies to anyone who has been affected by any drowning incident in Wales.

“The Drowning Prevention Strategy and the work of Water Safety Wales have my full support. Work has already started to implement the recommendations of the Senedd Petitions Committee Water Safety and Drowning Prevention report and I look forward to working with Water Safety Wales on delivering the Drowning Prevention Strategy.”  

The latest figures from the Water Incident Database (WAID), which is maintained by the NWSF, highlight drowning trends from 2022.

Key accidental drowning death WAID insights for Wales include: 

 • There were 22 accidental fatalities
 • 91% of accidental fatalities were male
 • Males 10 -19 were the highest group for accidental fatalities
 • 50% of accidental drowning deaths happened at the coast and 50% at inland waterways
 • Recreational activities accounted for 72% of accidental fatalities
 • 28% of people had no intention to enter the water, such as those walking, with causes including slips, trips and falls, being cut off by the tide, or swept in by waves.
 • 46% of the drowning deaths in Wales happened in the months of June, July and August.

Water Safety Wales supports the National Water Safety Forum’s #RespecttheWater, a collective campaign aiming to provide simple life saving advice which can help members of the public take personal responsibility for their own and their family’s safety by remembering two lifesaving tips. The Forum will also be promoting the campaign later in the summer for World Drowning Prevention Day on 25th July.

Chris Cousens added: “We will reduce drowning if everyone plays their part and Wales’ Drowning Prevention Strategy 2020-2026 aims to enable people living and visiting Wales to be safer in, on and around water by reducing water-related deaths and incidents.”

For more information about the #RespectTheWater campaign visit https://respectthewater.com/


Cynnydd yn nifer y bobl iau nag 20 oed sy’n boddi yng Nghymru yn ysgogi galwad i blant a phobl ifanc fod yn ddiogel o amgylch dŵr agored  

Mae pobl o bob oed yng Nghymru yn cael eu hannog i ddilyn cyngor allweddol ar ddiogelwch er mwyn helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel o amgylch y môr, afonydd a dŵr agored arall.

Daw’r alwad gan grŵp Diogelwch Dŵr Cymru wrth i ystadegau blynyddol am foddi ddangos cynnydd yn nifer y marwolaethau damweiniol o ganlyniad i foddi yn ymwneud â phobl iau nag 20 oed.

Bu farw pedwar unigolyn iau nag 20 oed o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yng Nghymru yn 2022 – y nifer uchaf ers i ddata cymaradwy ddod ar gael gan Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr (WAID) y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol yn 2015.

Roedd cyfanswm o 22 o farwolaethau yng Nghymru o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yn 2022 ar draws lleoliadau mewndirol ac arfordirol, o gymharu â 26 yn y flwyddyn flaenorol.

Mae’r achosion o foddi’n ddamweiniol yn rhan o’r cyfanswm o 48 o farwolaethau cysylltiedig â dŵr yng Nghymru ar gyfer 2022, sef un yn llai na’r flwyddyn flaenorol a gostyngiad cyffredinol yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. 

Roedd 226 o farwolaethau damweiniol cysylltiedig â dŵr ledled y Deyrnas Unedig – 51 yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn rhan o’r cyfanswm o 597 o achosion o foddi y llynedd, sef 19 yn llai na’r flwyddyn flaenorol. 

Mae’r cynnydd mewn digwyddiadau boddi yn ymwneud â phlant a phobl ifanc yng Nghymru wedi ysgogi Diogelwch Dŵr Cymru – sef cydweithrediad o sefydliadau sy’n ymdrechu i leihau boddi yng Nghymru – i gyhoeddi pedwar canllaw syml ar achub bywydau i helpu pobl ifanc i aros yn ddiogel wrth ymweld â dŵr agored:

 • Pwyllwch: A yw’n lle diogel i nofio? A oes peryglon o dan y dŵr? A oes cerhyntau cudd neu ddŵr sy’n llifo’n gyflym? Pa mor ddwfn ydyw ac a allwch chi ddod allan yn rhwydd? 
 • Arhoswch gyda’ch gilydd: Ewch gyda rhywun arall bob amser
 • Arnofiwch: Os byddwch mewn trafferth yn y dŵr, arnofiwch i fyw nes i chi dawelu
 • Galwch 999 neu 112: Os byddwch yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr

Dywedodd Chris Cousens, Cadeirydd Diogelwch Dŵr Cymru: “Roedd pawb yn gysylltiedig â Diogelwch Dŵr Cymru yn drist iawn i glywed am y digwyddiadau trasig yn ymwneud â phobl ifanc yn colli eu bywydau mewn dŵr agored yng Nghymru y llynedd.

“Credwn fod un achos o foddi’n ormod ac ni ellir bychanu effaith colli person ifanc o ganlyniad i foddi. Dylai pobl o bob oed ddysgu a chofio’r pedwar canllaw diogelwch allweddol hyn i blant a phobl ifanc, a dylai oedolion siarad â’u plant amdanynt.

“Bydd mwy o bobl ifanc yn ymweld â’r môr, afonydd, cronfeydd dŵr, llynnoedd a lleoliadau dŵr agored eraill yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod wrth i’r tywydd wella ac ysgolion dorri ar gyfer gwyliau’r haf. Mae’r dŵr yn dal i fod yn ddigon oer i sbarduno sioc dŵr oer, sef adwaith naturiol y corff i ddŵr oer sy’n gallu achosi panig ac ebychu am aer.

“Os byddwch chi’n mynd i drafferth yn y dŵr, brwydrwch yn erbyn y reddf naturiol i gynhyrfu ac Arnofiwch i Fyw. Pwyswch yn ôl a defnyddiwch eich breichiau a’ch coesau i’ch helpu i arnofio ar eich cefn, yna rheolwch eich anadl cyn galw am help neu nofio i ddiogelwch. Os byddwch yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr, galwch 999 neu 112. Os ydych chi ar yr arfordir, gofynnwch am wylwyr y glannau. Os ydych chi ymhellach i mewn i’r tir, gofynnwch am y gwasanaeth tân.

‘Mae’r môr, afonydd, llynnoedd a dŵr agored arall edrych yn llonydd ac yn ddeniadol, ond gall dŵr agored fod yn wahanol iawn i bwll nofio. Mae’r dŵr fel arfer yn symud ac mae tonnau, cerhyntau a llif yn gallu gwneud nofio’n anodd. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod dyfnder y dŵr a beth allai fod o dan yr wyneb.’

Yn 2022, ymrwymodd yr Aelod o’r Senedd Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, ei chefnogaeth i weithio gyda Diogelwch Dŵr Cymru i gyflawni Strategaeth Atal Boddi Cymru. Daeth hyn ar ôl gwaith diflino gan deuluoedd yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan foddi, gan gynnwys Leanne Bartley o Ruthun a lansiodd ddeiseb er cof am ei mab, Mark Allen, yn galw am welliannau diogelwch dŵr a gafodd fwy na 10,000 o lofnodion.

Ychwanegodd Chris Cousens: ‘Mae’n galonogol iawn bod nifer gyffredinol yr achosion o foddi yng Nghymru wedi gostwng ychydig am y bedwaredd flwyddyn yn olynol yn 2022 a bod achosion o foddi’n ddamweiniol wedi gostwng mwy na 15% ers y flwyddyn flaenorol.

‘Mae cael cefnogaeth Julie James a’i thimau yn gam mawr ymlaen i atal boddi yng Nghymru ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ein gweledigaeth o Gymru lle nad oes neb yn boddi.’

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, “Rwy’n falch o weld gostyngiad yn nifer gyffredinol yr achosion o foddi damweiniol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn marwolaethau damweiniol o ganlyniad i foddi ymhlith pobl ifanc yn achos pryder mawr. Cynigiaf fy nghydymdeimlad dwys i unrhyw un y mae unrhyw ddigwyddiad boddi yng Nghymru wedi effeithio arno.

“Rwy’n llwyr gefnogi’r Strategaeth Atal Boddi a gwaith Diogelwch Dŵr Cymru. Mae gwaith eisoes wedi dechrau i weithredu argymhellion adroddiad Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi Pwyllgor Deisebau’r Senedd, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Diogelwch Dŵr Cymru ar gyflawni’r Strategaeth Atal Boddi.”  

Mae’r ffigurau diweddaraf o’r Gronfa Ddata Digwyddiadau Dŵr (WAID), a gynhelir gan y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, yn amlygu tueddiadau boddi o 2022.

Dyma rai ffeithiau allweddol gan WAID am farwolaethau o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol yng Nghymru: 

 • Roedd 22 o farwolaethau damweiniol
 • Gwrywod oedd 91% o’r rhai a fu farw’n ddamweiniol
 • Gwrywod 10-19 oed oedd y grŵp uchaf ar gyfer marwolaethau damweiniol
 • Digwyddodd 50% o’r marwolaethau o ganlyniad i foddi’n ddamweiniol ar yr arfordir a 50% ar ddyfrffyrdd mewndirol
 • Roedd gweithgareddau hamdden yn cyfrif am 72% o’r marwolaethau damweiniol
 • Nid oedd 28% o bobl wedi bwriadu mynd i mewn i’r dŵr, fel pobl a oedd yn cerdded, ac roedd achosion yn cynnwys llithro, baglu a chwympo, cael eu hynysu gan y llanw, neu gael eu hysgubo i mewn gan y tonnau.
 • Digwyddodd 46% o’r marwolaethau o ganlyniad i foddi yng Nghymru yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst.

Mae Diogelwch Dŵr Cymru yn cefnogi ymgyrch #ParchwchYDŵr y Fforwm Diogelwch Dŵr Cenedlaethol, sef ymgyrch ar y cyd i roi cyngor syml ar achub bywydau sy’n gallu helpu aelodau’r cyhoedd i gymryd cyfrifoldeb personol am eu diogelwch eu hunain a diogelwch eu teulu trwy gofio dau ganllaw ar achub bywydau. Bydd y Fforwm hefyd yn hyrwyddo’r ymgyrch yn ddiweddarach yn yr haf ar gyfer Diwrnod Atal Boddi y Byd ar 25 Gorffennaf.

Ychwanegodd Chris Cousens: “Byddwn yn lleihau achosion o foddi os bydd pawb yn chwarae eu rhan, a nod Strategaeth Atal Boddi Cymru 2020-2026 yw galluogi pobl sy’n byw yng Nghymru ac yn ymweld â Chymru i fod yn fwy diogel yn y dŵr, ar y dŵr ac o amgylch y dŵr trwy leihau marwolaethau a digwyddiadau cysylltiedig â dŵr.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch #ParchwchYDŵr, ewch i https://respectthewater.com/