Nominations for the Swim Wales National Club Awards 2022 are now open!

Swim Wales members will be able to put forward their nominations in five National Club Award categories ahead of the virtual Awards Evening on Thursday 1st December.

This year we will celebrate award winners across 10 categories, recognising achievements in and out of the pool, from athletes to volunteers, and those who have made an outstanding contribution to our sport over the last year.

More information on this edition’s categories can be found below, and you can submit your nominations by filling out our nomination survey here.

Internal Nomination Awards:
Club of the Year

 • Nominees for club of the year will be decided by the Swim Wales Performance and Aquatics teams to establish which club has made the biggest contribution to Welsh Aquatics in the 2021/2022 Season and then present the nominees to the Swim Wales Awards panel.
 • Nominations will be based on a club’s contribution to event participation on a regional and national level (volunteers/officials), club competitors and achievements, coaching and general club conduct.

Performance Awards (nominated by Swim Wales Performance team)
Swim Wales Young Swimmer of the Year

 • This category is open to swimmers up to the age of 17 years by the 31st December 2022.
 • Swim Wales Performance team will nominate the top three candidates to the Swim Wales Awards Panel.

Swim Wales Senior Swimmer of the Year

 • This category is open to swimmers to 18 years and above.
 • Swim Wales Performance team will nominate the top three candidates to the Swim Wales Awards Panel.

Swim Wales Para-Swimming Award

 • This category recognises of an outstanding contribution and commitment to increasing opportunities for disabled people of all ages to be aquatically active.
 • Performance to team to nominate top three candidates to the Swim Wales awards panel.

Coach of the Year

 • For this category the Swim Wales Performance team will nominate the top three candidates to the Swim Wales Awards Panel.

National Club Awards (Public nomination)

Swim Wales Young Volunteer of the Year

 • The young volunteer of the year award is open to young people aged 23 and under who have made a significant contribution to their club, centre or community throughout the year.
 • We’re looking for your unsung heroes, someone who has tirelessly pushed to support their club and members by giving their time and effort.

Swim Wales Volunteer of the Year

 • The volunteer of the year award is open to Swim Wales members aged 24 and over who have made a significant contribution to their club, centre or community throughout the year.
 • We’re looking for your unsung heroes, someone who has tirelessly pushed to support their club and members by giving their time and effort.

Swim Wales Aquatic Athlete

 • This award recognises an individual who has achieved personal success this year. This could be reflected in their positive attitude and commitment, as well as their performances in the pool.

Swim Wales Aquatic Coach Award

 • This award recognises a coach who has achieved personal success this year. This could be reflected in their positive attitude and commitment, as well as their performance over the year.

Outstanding contribution

 • This award recognises a Swim Wales member who has contributed significantly to Welsh Aquatics.
 • Has made a significant contribution to their Aquatics club(s) or local community.
 • Has shown excellent teamwork or leadership.
 • Has shown consideration of diversity, inclusion and safeguarding.
 • The individual’s contributions can be in any capacity including (but not limited to) within a club, community, or region.
 • Their contributions will likely have been largely in a voluntary capacity but may include some paid work.
 • Examples may include (but not limited to) within club leadership or administration, coaching, competitions, events.

The nomination window will close on Monday 31st October, so make sure you act now to ensure your swimmers, coaches and volunteers get the recognition they deserve.


Gwobrau Clwb Cenedlaethol Nofio Cymru 2022 – Enwebiadau ar agor!

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Clwb Cenedlaethol Nofio Cymru 2022 nawr ar agor!
Bydd aelodau Nofio Cymru yn gallu cynnig eu henwebiadau mewn pum categori Gwobr y Clwb Cenedlaethol cyn y Noson Wobrwyo rithiol ar ddydd Iau, 1 Rhagfyr.

Eleni byddwn yn dathlu enillwyr gwobrau ar draws 10 categori, gan gydnabod llwyddiannau i mewn ac allan o’r pwll, o athletwyr i wirfoddolwyr, a’r rhai sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’n camp dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ceir rhagor o wybodaeth am gategorïau’r rhifyn hwn isod, a gallwch gyflwyno eich enwebiadau drwy lenwi ein harolwg enwebu yma.

Gwobrau Enwebu Mewnol:
Clwb y Flwyddyn

 • Caiff yr enwebedigion ar gyfer Clwb y Flwyddyn eu penderfynu gan dimau Perfformio a Champau Dŵr Nofio Cymru i sefydlu pa glwb sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i Gampau Dŵr Cymru yn nhymor 2021/2022 ac yna cyflwyno’r enwebeion i banel Gwobrau Nofio Cymru.
 • Bydd enwebiadau’n seiliedig ar gyfraniad clwb i gyfranogiad digwyddiadau ar lefel ranbarthol a chenedlaethol (gwirfoddolwyr/swyddogion), cystadleuwyr clybiau a chyflawniadau, hyfforddi ac ymddygiad clwb cyffredinol.

Gwobrau Perfformio (a enwebwyd gan dîm Perfformio Nofio Cymru)
Nofiwr Ifanc y Flwyddyn Nofio Cymru

 • Mae’r categori hwn yn agored i nofwyr hyd at 17 mlwydd oed erbyn 31 Rhagfyr 2022.
 • Bydd tîm Perfformiad Nofio Cymru yn enwebu’r tri ymgeisydd gorau i Banel Gwobrau Nofio Cymru.

Nofiwr Hŷn y Flwyddyn Nofiwr Cymru

 • Mae’r categori hwn yn agored i nofwyr i 18 mlynedd a throsodd.
 • Bydd tîm Perfformiad Nofio Cymru yn enwebu’r tri ymgeisydd gorau i Banel Gwobrau Nofio Cymru.

Gwobr Para-Nofio Nofio Cymru

 • Mae’r categori hwn yn cydnabod cyfraniad eithriadol ac ymrwymiad i gynyddu cyfleoedd i bobl anabl o bob oed fod sy’n cymryd rhan mewn campau dŵr.
 • Y Tîm Perfformio i enwebu’r tri ymgeisydd gorau i Banel Gwobrau Nofio Cymru.

Hyfforddwr y Flwyddyn

 • Ar gyfer y categori yma bydd tîm Perfformio Nofio Cymru yn enwebu’r tri ymgeisydd gorau i Banel Gwobrau Nofio Cymru.

Gwobrau’r Clwb Cenedlaethol (Enwebiad Cyhoeddus)

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Nofio Cymru

 • Mae gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn yn agored i bobl ifanc 23 oed ac iau sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’w clwb, eu canolfan neu gymuned drwy gydol y flwyddyn.
 • Rydym yn chwilio am eich arwyr tawel, rhywun sydd wedi gweithio’n ddiflino i gefnogi eu clwb a’u haelodau drwy roi o’u hamser a’u hymdrech.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Nofio Cymru

 • Mae gwobr Gwirfoddolwyr y Flwyddyn yn agored i aelodau Nofio Cymru sy’n 24 oed a hŷn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’w clwb, canolfan neu gymuned drwy gydol y flwyddyn.
 • Rydym yn chwilio am eich arwyr tawel, rhywun sydd wedi gweithio’n ddiflino i gefnogi eu clwb a’u haelodau drwy roi o’u hamser a’u hymdrech.

Athletwr Campau Dŵr Nofio Cymru

 • Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn sydd wedi llwyddo’n bersonol eleni. Gallai hyn gael ei adlewyrchu yn eu hagwedd a’u hymrwymiad cadarnhaol, yn ogystal â’u perfformiadau yn y pwll.

Gwobr Hyfforddwr Campau Dŵr Nofio Cymru

 • Mae’r wobr hon yn cydnabod hyfforddwr sydd wedi llwyddo’n bersonol eleni. Gallai hyn gael ei adlewyrchu yn eu hagwedd a’u hymrwymiad cadarnhaol, yn ogystal â’u perfformiad drwy gydol y flwyddyn.

Cyfraniad eithriadol

 • Mae’r wobr hon yn cydnabod aelod o Nofio Cymru sydd wedi cyfrannu’n sylweddol i Gampau Dŵr Cymru.
 • Wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’w glwb (clybiau) Campau Dŵr neu gymuned leol.
 • Wedi dangos gwaith tîm neu arweiniad rhagorol.
 • Yn ystyriol o ran amrywiaeth, cynhwysiant a diogelu.
 • Gall cyfraniadau’r unigolyn fod mewn unrhyw gapasiti gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) o fewn clwb, cymuned, neu ranbarth.
 • Mae’n debygol y bydd eu cyfraniadau wedi bod yn bennaf mewn capasiti gwirfoddol ond gallent gynnwys rhywfaint o waith cyflogedig.
 • Gall enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) o fewn arweinyddiaeth clwb neu weinyddiaeth, hyfforddiant, cystadlaethau, digwyddiadau.

Bydd y ffenestr enwebu yn cau ddydd Llun 31 Hydref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithredu nawr i sicrhau bod eich nofwyr, eich hyfforddwyr a’ch gwirfoddolwyr yn derbyn y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu.