To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Diogelu Plant

Diogelu Plant

Y Plant yw ein Polisïau a’n Gweithdrefnau Diogelu Plant. Mae pwyslais ar ddiogelu yn sicrhau bod polisïau ar waith y gellir eu dilyn yn sicr pan fo pryder ynglŷn ag amddiffyn plant.

Y Plant

Y Plant yw ein Polisïau a’n Gweithdrefnau Diogelu Plant. Mae pwyslais ar ddiogelu yn sicrhau bod polisïau ar waith y gellir eu dilyn yn sicr pan fo pryder ynglŷn ag amddiffyn plant.

Diben y ddogfen Y Plant yw rhoi cymorth o ran diogelu ac amddiffyn plant yn ein chwaraeon. Mae’n ofynnol i’r holl glybiau cysylltiedig fabwysiadu Y Plant.

Dylai sicrhau y caiff plant eu diogelu’n briodol fod yn rhan allweddol o sut mae ein clybiau yn gweithredu. Mae’n helpu i ddarparu amgylchedd diogel, hapus a hwyliog lle gall plant gymryd rhan a datblygu eu sgiliau.

Nid yw’r cyfrifoldeb i ddiogelu plant ar ysgwyddau unrhyw unigolyn, mae’n hytrach yn gyfrifoldeb ar bawb sy’n cymryd rhan wrth ddarparu ein gweithgareddau chwaraeon. Boed yn hyfforddwr, athro, rhiant, gwirfoddolwr, swyddog neu athletwr, mae Y Plant yn berthnasol i chi. Mae Y Plant yn cynnwys arweiniad ymarferol a gwybodaeth am ofynion gorfodol ac arfer da. Caiff ei adolygu yn flynyddol i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.

Bydd Nofio Cymru yn eich cefnogi gyda pholisïau a gweithdrefnau diogelu er mwyn sicrhau y dilynnir yr arfer gorau ar bob adeg.

Cofiwch: nid eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu  a yw plentyn yn cael ei gam-drin. Eich cyfrifoldeb chi yw gweithredu os oes gennych bryderon. Nid yw “Dim gweithredu” yn dderbyniol.

Beth i’w Wneud Nesaf

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol neu os ydych yn dymuno trafod unrhyw broblem, cysylltwch â Swyddog Lles eich clwb.

Os yw’n fater difrifol neu’n argyfwng, cysylltwch â’r NSPCC ar 08088005000, yr Heddlu, a/neu’r Gwasanaethau Plant.

Fel arall, gallwch ffonio ChildLine unrhyw bryd (mae’n wasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol) [rhowch y rhif ffôn, e-bost, gwefan?]

“Ym mhob peth a wnawn, yr ystyriaeth bwysicaf yw diogelwch plant a phobl ifanc, gan sicrhau hefyd fod chwaraeon yn parhau i ddarparu heriau priodol er mwyn datblygu sgiliau.”

Swyddog Diogelwch Plant Nofio Cymru yw Zita Cameron. Cysylltwch â hi YMA os oes gennych bryder.

Clybiau a Y Plant

Mae’n ofynnol i glybiau cysylltiedig fabwysiadu Y Plant a chydymffurfio â pholisïau.

Rhieni a Y Plant

Anogir rhieni i ddarllen Y Plant. Fel rhiant, mae gennych ran allweddol mewn sicrhau bod eich plant yn ddiogel yng ngofal clwb nofio. Bydd ymgyfarwyddo â Y Plant yn eich helpu i ddeall y ddyletswydd gofal sydd gan glwb. Bydd hefyd yn eich helpu i fod yn ymwybodol o’r polisïau a’r gweithdrefnau y bydd eich clwb yn eu dilyn pan mae problem yn codi. Os yw’r pryder yn ymwneud â’ch plentyn, rhoddir gwybod ichi beth ddylech ei wneud a byddwch yn cael yr holl wybodaeth drwy gydol y broses o’r holl gamau a gymerwyd. Os yw’r mater yn ymwneud â phlentyn nad yw’n perthyn i chi, bydd yr wybodaeth ar gael ichi yn unol â’r cyfrinachedd priodol.

Wrth gwrs, rydym yn gobeithio na fydd angen i chi byth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ac y bydd eich plentyn yn mwynhau bod yn aelod o Nofio Cymru, yn cystadlu ac yn hyfforddi. Fel rhiant gallwch fod yn dawel eich meddwl bod Nofio Cymru ar gael i’ch cefnogi.

Cliciwch YMA i weld y polisi llawn.

Swim Wales Child Safeguarding Policy

Please click here...

Download

SWAARP - Swim Wales Adults at Risk Policy 

Why safeguard adults – if we don’t and adults participating in our sport do not feel safe we will increase the percentage of who will leave and not come back.

Most importantly though everyone has the right to be safe, however there are differences for safeguarding adults to safeguarding children. We must always assume an adult has the capacity to make their own decisions and a great way to remember this is a short phrase;

‘Nothing about me, without me’

Swim Wales Adults at Risk Policy is the Governance framework for ensuring we act and respond appropriately to concerns relating to adults.

Your club can contribute to ensuring this is a priority by adopting this mandatory policy, talking about it and understanding your responsibilities. Exactly as you are expected to do for Swim Wales Child Safeguarding Policy.

Safeguarding is a top liner – it should always be at the top of the page for both existing and new activities.

Safeguarding is everyone’s responsibility….. It is not your responsibility to decide if an adult has/is being abused but it is your responsibility to act on your concern.

Beth i’w wneud os oes gennych bryder

Dylech

 • Ddilyn Canllawiau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol
 • Peidio â chynhyrfu
 • Dangos a dweud wrth y plentyn eich bod yn cymryd sylw o’r hyn y mae’n ei ddweud
 • Tawelu meddwl y plentyn ac egluro mai nid ef/hi sydd ar fai
 • Gofyn cwestiynau agored (rhai na fyddai’n arwain at ateb ie neu na) – peidiwch â rhoi geiriau yng ngheg y plentyn
 • Egluro unrhyw beth yr ydych yn ansicr amdano
 • Bod yn onest ac esbonio y bydd yn rhaid ichi ddweud wrth rywun i atal y cam-drin
 • Nodi yr hyn y mae’r plentyn wedi ei ddweud cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad – gwnewch gofnod ysgrifenedig o’r ffeithiau gan ddefnyddio’r ffurflen achos yn Y Plant
 • Cynnwys y rhieni lle bo’n briodolCadw cyfrinachedd – dywedwch wrth eraill dim ond os bydd yn helpu i amddiffyn y plentyn

Peidiwch â

 • Chynhyrfu
 • Rhuthro i gasgliadau a chamau a allai fod yn amhriodol
 • Gwneud addewidion na allwch eu cadw
 • Gwneud y datgelu
 • Ailadrodd eu pryderon dro ar ôl tro
 • Ysgwyddo cyfrifoldeb am gamau pellach
 • Cofnodi barn/sïon/argraffiadau – cofnodwch yr hyn a ddywedwyd neu a welwyd yn unig

Hyfforddiant Diogelu Plant

Amddiffyn eich hun, y bobl ifanc yr ydych yn eu hyfforddi a’ch cyflogwr trwy ddeall a dilyn arferion addysgu/hyfforddi da.

Dysgwch am gam-drin plant a sut i ymdrin â sefyllfaoedd os oes gennych bryderon.

Mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio gyda phlant fynd ar gwrs gorfodol Diogelu ac Amddiffyn Plant. Mae hwn yn gwrs 3 awr wyneb i wyneb. Mae’n rhaid dilyn cwrs gloywi bob 3 blynedd, a gall hwn fod ar-lein.

Mae’r ddau gwrs uchod wedi eu hardystio ac mae’n rhaid dangos eich tystysgrif i’ch Swyddog Lles a fydd yn cadw cofnod. Bydd Swyddog Lles y clwb hefyd yn rhoi gwybod i Nofio Cymru a byddwn yn diweddaru cofnodion yr aelod.

Mae Nofio Cymru yn dilyn argymhellion yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon a dim ond y rhaglenni hyfforddi isod y gellir eu derbyn:

Gweithdy Sportscoach UK o’r enw ‘Gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant’. Cyflwynir y cwrs y mae Nofio Cymru yn ei ffafrio gan Nofio Cymru/Sports Coach UK. Mae’n defnyddio enghreifftiau sy’n benodol i nofio, gan gyfeirio at Bolisi a Chanllawiau Amddiffyn Plant Nofio Cymru. 

Os yw’n ofynnol i chi fynd ar gwrs Diogelu Plant yn rhan o’ch cyflogaeth, cysylltwch â Nofio Cymru i weld a yw hyn yn ddigonol i ddiwallu’ch anghenion.

Y cwrs y mae Nofio Cymru yn ei ffafrio yw cwrs Sport Coach UK sy’n gwrs penodol ar gyfer nofio. Rydym yn annog pawb i fynd ar y cwrs hwn oherwydd yr wybodaeth ychwanegol sydd ar gael arno sy’n benodol i chwaraeon.

I drefnu cwrs ar gyfer eich clwb, cysylltwch â Nofio Cymru YMA

Mae’n ofynnol i Swyddogion Lles fynd ar Gwrs Amser Gwrando untro a fydd yn cael ei gyflwyno gan diwtoriaid a gymeradwywyd gan Nofio Cymru. O fis Ionawr 2016, bydd cwrs chwaraeon cyffredinol ar gael mewn partneriaeth â’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon. Mae calendr o gyrsiau Amser Gwrando ar gael yma [dolen]. Bydd angen ichi anfon copi o’ch tystysgrif i Nofio Cymru.

Swim Wales/Vibrant Nation DBS Service:

As part of our commitment to safeguarding in sport, Swim Wales uses the Welsh Sports Association (WSA) DBS Checking Service for Sport & Leisure. The service is run through its trading arm Vibrant Nation, and provides bilingual, online DBS checks (Disclosure and Barring Service, formally CRB). 

The WSA is the only provider of a fully bilingual system and service in Wales, and even offer a free DBS bilingual helpline should you have any questions. WSA offer a range of ID verification options, including the Post Office. The system also utilises the DBS Update Service, allowing Swim Wales to fully enhance our safeguarding practices. 

The system is entirely web-based and can be accessed from any location, and is available 24 hours a day, seven days a week. The system will also guide you through the process, ensuring that all correct information is provided thus reducing the likelihood of errors. Most applications are returned within 2 weeks, although many come back much quicker than this, some as quickly as 24 hours. 

All individuals working with/having regular unsupervised contact with children should undertake an enhanced disclosure DBS check. 

For more information on DBS checks on behalf of Swim Wales affiliated organisations, please contact the Welsh Sports Association via the e-mail address or Helpline service below:  admin@wsa.wales Tel 029 2033 4995 

 Alternatively contact your Swim Wales safeguarding lead welfare@swimming.org

Cwestiynau Cyffredin

 • Pam Mae Angen i Chi Ymrwymo i’ch Plentyn a’i Glwb Nofio

  Bydd y clwb yr ydych yn ei ddewis yn gwneud ymrwymiad i’ch plentyn. Cofiwch, fod llawer o bobl yn y clwb yn wirfoddolwyr ac yn rhoi o’u hamser i sicrhau bod eich plentyn yn datblygu ei sgiliau nofio mewn amgylchedd diogel, sydd wedi ei amddiffyn.

  Yn gyfnewid am hyn, gofynnwn i chi ymrwymo i’r clwb. Gallai fod mor syml â sicrhau bod eich plentyn yn mynychu hyfforddiant yn brydlon.

  Dyma ychydig o ffyrdd y gallwch ddangos eich ymrwymiad:

  • Ymddiddori yng ngweithgaredd eich plentyn a chefnogi ei gynnydd
  • Cael gwybodaeth am y sesiynau hyfforddi a’r cystadlaethau sydd ar gael gan y clwb
  • Bod yn brydlon wrth ollwng eich plant a chasglu eich plant am sesiynau hyfforddi a chystadlaethau
  • Datblygu llinellau cyfathrebu clir i gael gwybod am gynnydd diweddaraf eich plentyn
  • Os na allwch aros yn ystod yr hyfforddiant/cystadleuaeth, gwnewch yn siŵr fod gan eich plentyn yr holl offer gofynnol a bod gan y clwb rif cyswllt ar eich cyfer mewn argyfwng (ffôn symudol os yw’n bosibl – cadwch y ffôn ymlaen)
  • Dweud wrth Swyddog Lles/Trefnydd Iau y Clwb am unrhyw anghenion penodol sydd gan eich plentyn, megis alergedd neu anawsterau dysgu, a sicrhau bod y Swyddog Lles neu Hyfforddwr eich plentyn yn gwybod am unrhyw bryderon/ anhwylderau newydd neu driniaethau parhaus

  Os oes gennych Bryder am Unrhyw Blentyn yn y Clwb

  Bydd Pwyllgor, Swyddog Lles Plant, hyfforddwyr ac athrawon eich clwb yn gwneud pob dim o fewn eu gallu i sicrhau arfer da bob amser. Fodd bynnag gallai fod gennych bryderon ac yr hoffech eu trafod. Dyma beth ddylech ei wneud:

  • Os yw’r pryder yn ymwneud â hyfforddiant eich plentyn, dylai fod canllawiau gan eich clwb. Defnyddiwch hyn i drafod hyfforddiant eich plentyn â’r hyfforddwr (gofynnwch am apwyntiad)
  • Os nad oes canllawiau ar gael, cysylltwch â Swyddog Lles y Clwb i wybod sut gallwch drefnu amser addas i drafod hyfforddiant a datblygiad eich plentyn â’r hyfforddwr
  • Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad unrhyw drafodaeth â hyfforddwr y clwb, dylech ofyn i Swyddog Lles y Clwb am gyngor ar yr hyn i’w wneud nesaf
  • Cofiwch, gallai’r hyfforddiant sy’n cael ei gynnig gan y clwb fod er lles mwyafrif y nofwyr ond efallai nad yw’n diwallu anghenion eich plentyn chi. Os yw hyn yn wir, mae angen i chi drafod a allai newid tîm, lôn neu glwb eich plentyn fod yn briodol
  • Os nad ydych o’r farn bod eich pryderon yn cael eu hystyried o ddifrif, mae Nofio Cymru ar gael i roi cyngor

 • Pa mor hir y mae gwiriad DBS yn ei gymryd?

  Mae gwiriadau DBS yn cael eu hanfon yn ôl ar hyn o bryd o fewn wythnos i’w prosesu, ond gall fod yn hirach ar adegau. Os ydych yn cyflawni swyddogaeth y mae angen gwiriad DBS ar ei chyfer, ni allwch wneud y gwaith hwnnw nes bod tystysgrif ddilys ar gael.

 • A oes angen imi fod yn aelod o Nofio Cymru?

  Os ydych yn cyflawni dyletswyddau gwirfoddoli mewn clwb cysylltiedig, mae’n rhaid i chi fod yn aelod. Mae’r yswiriant sydd gan Nofio Cymru ar gyfer aelodau presennol yn unig. Mae angen i bob nofiwr fod yn aelod.

 • Pam mae angen imi fynd ar gwrs diogelu plant bob 3 blynedd?

  Bydd y cwrs yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am ddiogelu plant. Yn y byd cyfnewidiol sydd ohoni, mae’n bwysig gwybod beth sy’n ofynnol gennym yn ôl y ddeddfwriaeth. Bydd mynd ar y cwrs, yn unol â’r hyn sy’n ofynnol, yn helpu pawb i ddarparu’r arferion diogelu gorau posibl yn eu hamgylchedd. Mae’r cwrs yn un o ofynion aelodaeth Nofio Cymru wrth weithio gyda phlant.