To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Gwyddor Chwaraeon

Gwyddor Chwaraeon

Mae’r tîm gwyddor chwaraeon amlddisgyblaethol yn gweithio’n agos â’r tîm hyfforddi i gefnogi nofwyr perfformiad uchel i gyflawni eu gorau ar lwyfan y Byd.

Gwyddor Chwaraeon
More

Gwyddor Chwaraeon

Mae'r tîm yn cynnwys ymarferwyr o seicoleg , maeth, ffisiotherapi, therapi meinwe meddal , cryfder a chyflyru , ffisioleg ymarfer corff a dadansoddi perfformiad.

Seicoleg Chwaraeon

Nod Maeth Perfformio yw ‘rhyddhau pŵer bwyd’ er mwyn i nofwyr gael mwy o:

 • Amser i hyfforddi (trwy leihau’r perygl o anafiadau a salwch)
 • Hyfforddiant effeithiol (trwy sicrhau mwy o egni, adfer ac addasiadau i hyfforddiant)
 • Perfformiad cystadlu (trwy gael y bwyd yn iawn ar ddiwrnod ras)

Cyflwynir hyn trwy ystod o ddulliau, yn dibynnu ar lefel eich carfan, gan gynnwys gweithdai addysg grŵp a chynlluniau maeth unigol ar sail hyfforddi a chystadlu.

 

Maeth perfformiad
More

Maeth perfformiad

Maeth perfformiad yn anelu i ryddhau grym bwyd.

Maeth Perfformio

Nod Maeth Perfformio yw ‘rhyddhau pŵer bwyd’ er mwyn i nofwyr gael mwy o:

 • Amser i hyfforddi (trwy leihau’r perygl o anafiadau a salwch)
 • Hyfforddiant effeithiol (trwy sicrhau mwy o egni, adfer ac addasiadau i hyfforddiant)
 • Perfformiad cystadlu (trwy gael y bwyd yn iawn ar ddiwrnod ras) 

Cyflwynir hyn trwy ystod o ddulliau, yn dibynnu ar lefel eich sgwad, gan gynnwys gweithdai addysg grŵp a chynlluniau maeth unigol ar sail hyfforddi a chystadlu.

Ffisioleg Ymarfer Corff
More

Ffisioleg Ymarfer Corff

Monitro sut mae’r corff yn ymateb ac yn addasu yn benodol ac yn barhaol i hyfforddi a chystadlu i wella perfformiad chwaraeon. Mae Ffisiolegwyr Ymarfer Corff yn gweithio’n agos â hyfforddwyr a nofwyr.

Dadansoddi Perfformiad

Dadansoddi Perfformiad yw darparu adborth gweledol a gwrthrychol ar berfformiad gan ddefnyddio deunydd fideo. Gellir defnyddio hwn mewn hyfforddiant ac mewn cystadlaethau. Rhoddir adborth i’r nofiwr a’r hyfforddwr yn syth ar ôl y perfformiad, i allu gwneud ac ailasesu addasiadau ar unwaith. Defnyddir Dadansoddi Perfformiad mewn nofio i:

 • Nodi gwendidau, er enghraifft techneg strôc a sgiliau rasio allweddol megis dechrau a throi
 • Darparu adborth gweledol ar y meysydd hyn yn yr amgylchedd hyfforddi
 • Monitro a darparu adborth gwrthrychol ar gyflawni sgiliau rasio mewn cystadleuaeth
Cryfder a Chyflyru
More

Cryfder a Chyflyru

Cryfder a Chyflyru yn cynnwys nifer o weithgareddau sy'n gwella rhinweddau ffisegol y nofiwr i gael effaith gadarnhaol perfformiad

Cryfder a Chyflyru

Er mwyn i nofiwr berfformio ar y lefel uchaf, mae angen archwilio a defnyddio pob agwedd ar hyfforddiant. Mae Cryfder a Chyflyru yn cynnwys llawer o weithgareddau sy’n gwella rhinweddau corfforol y nofiwr i effeithio yn gadarnhaol ar berfformiad. Mae hyn yn cynnwys dull wedi ei raglennu o godi pwysau, hyfforddiant ystwytho a chyflyru ar y ddaear. Y nod yw gwella perfformiad corfforol a hyfedredd symud.

Mae Cryfder a Chyflyru yn datblygu nofwyr sy'n gadarn yn gorfforol a all wrthsefyll anafiadau ac a all hyfforddi a chystadlu i’w llawn botensial yn sgil ystwythder, symudedd, cydsymud, cryfder, pŵer, cyflymder a gwytnwch corfforol gwell.

Sut mae Cryfder a Chyflyru yn helpu nofwyr?

 • Trwy werthuso’r nofiwr a digwyddiadau unigol y nofiwr yn feirniadol i nodi’r nodweddion corfforol allweddol sy’n ofynnol i lwyddo
 • Lleihau faint o amser y mae nofiwr yn methu â hyfforddi a chystadlu yn sgil anaf – yn darparu rhaglen adfer ymlaen llaw effeithiol sy’n cwmpasu anghenion unigol y nofiwr ac yn rhoi ystyriaeth briodol i dirboenwyr penodol i nofio
 • Gwella nodweddion corfforol megis cryfder, pŵer, cyflymder a hyfedredd symud i wella effeithlonrwydd a pherfformiad nofio
 • Manteisio i’r eithaf ar baratoadau nofiwr at ras a hyfforddiant trwy raglen effeithiol ar y ddaear cyn ac ar ôl mynd i’r pwll
 • Manteisio i’r eithaf ar strategaethau adfer ar ôl bod yn y pwll er mwyn hwyluso adferiad rhwng sesiynau hyfforddi ac yn ystod cyfnodau cystadlu hir
 • Sicrhau bod nofwyr yn perfformio ar eu gorau yn gorfforol ac yn feddyliol

Ffisiotherapi

Mae gan ffisiotherapydd nod deublyg. Mae’n gweithio yn rhagweithiol i atal anafiadau. Mae’n gweithio yn ymatebol i asesu a thrin anafiadau, gan adfer athletwyr hyd nes iddynt allu dychwelyd i hyfforddi a chystadlu.

O ran atal anafiadau, gall ffisiotherapydd ddefnyddio amrywiaeth o offer (e.e. sgrinio cyhyrysgerbydol) sy’n benodol i bob camp ac athletwr. Mae proffilio yn ei gwneud yn bosibl i nodi gwendidau neu rannau o’r corff sy’n agored i anafiadau, neu’n caniatáu patrymau symud gwell i gynorthwyo perfformiad a lleihau’r risg o anafiadau.

Mae’r ffisiotherapydd yn gweithio’n agos ag athletwyr, hyfforddwyr, hyfforddwyr cryfder a chyflyru, meddyg chwaraeon a therapyddion meinwe meddal i nodi’r arwyddion a allai arwain at anaf, ac i gyflwyno ymarferion i ddatrys y broblem yn gynt. Mae’r dull hwn yn gwella perfformiad ac yn helpu i atal anafiadau ac amser i ffwrdd o hyfforddi neu gystadlu.

Therapi Meinwe Meddal

Therapi Meinwe Meddal yw rheoli, manipiwleiddio ac adfer meinweoedd meddal y corff (gan gynnwys cyhyrau, tendonau a ligamentau) i wella perfformiad, neu hwyluso iachâd ar ôl anaf. Dyma rai o’r buddion:

 • Rheoli, manipiwleiddio ac adfer meinwe meddal penodol, ar gyfer y perfformiad chwaraeon gorau
 • Cynorthwyo gwellhad ar ôl a pharatoi ar gyfer hyfforddi, adfer, cystadlu a theithio
 • Atal tuedd at anaf
 • Helpu i wella/adfer ar ôl anaf
 • Cynyddu ystwythder a symudedd
 • Atal poen a lefelau pryder