To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Dysgu Nofio - Sblash

Sblash

Sblash yw’r cyflwyniad i’r profiad Dysgu Nofio. Ei fwriad yw cefnogi taith babanod neu blant bach i amgylchedd dŵr.

Fframwaith Sblash

Mae adran Sblash fframwaith Dysgu Nofio Cymru yn cynnig rhaglen Dysgu Nofio gynhwysfawr i fabanod a phlant bach sy’n nofio.

Mae Sblash yn galluogi nofwyr ifanc i wneud cynnydd a datblygu eu sgiliau gyda chymorth oedolyn yn y dŵr, ac yn eu helpu i fod yn fwy hyderus ac annibynnol yn y dŵr yn barod i bontio i’r rhaglen Tonnau.

Gellir gweithredu’r fframwaith Sblash yn lled hyblyg, yn dibynnu ar y darparydd a’r lle sydd ar gael yn y pwll.

Mae cymaint o fanteision i fynd â’ch baban neu’ch plentyn bach i nofio, ond gall rhieni fod yn eithaf nerfus ar yr ymweliadau cyntaf. Gan amlaf, nid oes dim i bryderu yn ei gylch (gall y rhan fwyaf o fabanod ddechrau nofio yn fuan wedi eu geni).

Mae’n bwysig cofio bod babanod yn oeri yn gynt nag oedolion, felly byddwch yn ymwybodol o dymheredd y pwll nofio.

Mae llawer o wersi nofio yn dechrau tua phedwar mis oed, fodd bynnag anogir rhieni i gael cyngor gan eu hymgynghorwyr meddygol cyn dechrau.

Manteision Nofio gyda Babanod a Phlant Bach

Mae nofio yn helpu i wella cydsymud a chydbwysedd. Mae tuedd i fabanod sy’n nofio gael synnwyr llawer gwell o gydbwysedd a rheolaeth gorfforol ar dir sych.

  • Mae gweithio holl gyhyrau corff baban yn ei helpu i fod yn gryfach wrth dyfu
  • Mae nofio yn gwella cryfder calon ac ysgyfaint eich plentyn, ac yn helpu i ddatblygu ei ymennydd, ei amser ymateb a’i gydsymud
  • Ni fydd nofio o reidrwydd yn gwneud i’ch baban gysgu trwy’r nos bob nos, ond bydd yr ymarfer corff ychwanegol yn ei helpu i’w wneud yn fwy cysglyd (a gall helpu i ddefnyddio’r egni dros ben sydd gan blant bach!)
  • Gall nofio reoleiddio chwant bwyd baban. Mae’r ymarfer corff a’r dŵr cynnes yn helpu i wneud i faban eisiau bwyd, felly sicrhewch fod gennych fyrbryd a diod wedyn
  • Gall rhai rhieni yn ddiarwybod drosglwyddo eu petruster eu hunain ynghylch dŵr. Bydd mynd i’r dŵr gyda’ch baban yn ei helpu i dyfu’n hyderus yn y dŵr ac o amgylch dŵr, a gall roi hwb i’ch hyder chi hefyd!
  • Mae nofio yn rhoi amser o safon i riant a baban feithrin perthynas. Sgil effaith anffodus o fywydau prysur yw bod llawer o rieni yn dymuno bod ganddynt fwy o amser i’w dreulio gyda’u plant. Yn y pwll, maen nhw’n cael eich sylw llawn!
  • Nofio yw un o hoff weithgareddau teulu ein cenedl ac mae llawer o blant yn dweud ei fod eu hoff ran o amser teulu, ac mae’n creu atgofion melys