To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Nofio Cymru swydd wag: Reolwr Datblygu Rhanbarthol

Categories
Swimming, Diving, Synchro, Water Polo, Education
Levels
National, Performance
Region
National

'Corff Llywodraethu Cenedlaethol o'r radd flaenaf sy'n cyflawni rhagoriaeth ac yn ysbrydoli ein gwlad i fwynhau, cymryd rhan, dysgu a chystadlu mewn Campau Dŵr yng Nghymru'

Teitl y Swydd: 2 x Reolwr Datblygu Rhanbarthol - 1 x Rhanbarth y Gogledd ac 1 x Rhanbarth y Gorllewin

 

  • Disgrifiad: Llawn amser (37 awr yr wythnos)
  • Cyflog rhwng £20,000 y flwyddyn a £24,000 y flwyddyn

Mae Nofio Cymru yn cynnig cyfle cyffrous i ymuno â'u Tîm Datblygu Campau Dŵr. Mae dwy swydd ar gael - 1 yn cwmpasu rhanbarth y Gogledd ac 1 yn cwmpasu rhanbarth y Gorllewin.

Pam ymuno â Nofio Cymru fel Rheolwr Datblygu Rhanbarthol?

Byddwch yn datblygu'r campau nofio, deifio, polo dŵr a nofio cydamserol yng (Ngogledd Cymru/Ngorllewin Cymru) ac yn cynnig arweinyddiaeth yn y rhanbarth. Byddwch yn cysylltu â phartneriaid campau dŵr fel Chwaraeon Cymru, clybiau campau dŵr, awdurdodau lleol/ymddiriedolaethau a sefydliadau masnachol i gyflawni nodau strategol Nofio Cymru. Byddwch yn gyfrifol am ddenu aelodau newydd a datblygu gwersi nofio ysgol, sesiynau dysgu nofio a champau dŵr i glybiau yn y rhanbarth.

Er mwyn cyflawni'r isod, bydd angen adeiladu perthynas gref a chysylltiedig â'r panel gwirfoddol rhanbarthol.

Mae gan Nofio Cymru ymrwymiad cryf i wella Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Gamp. Disgwylir i ddeiliad y swydd lynu wrth yr ymrwymiad hwn ac ymddwyn mewn modd cynhwysol a phriodol i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r nodau hyn.

Bydd y swydd a'r cyflog yn adlewyrchu oriau anghymdeithasol achlysurol.

Mae mynediad i'ch cerbyd eich hun a thrwydded yrru lawn yn hanfodol.

Cyflwynwch eich ffurflen gais ynghyd â CV a llythyr eglurhaol byr yn datgan pam rydych o'r farn eich bod yn addas ar gyfer un o'r rolau uchod i Dawn.Mancey@swimming.org erbyn y dyddiad cau isod.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 5.00pm ar 1af Awst 2017

Am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â'r Pennaeth Datblygu Campau Dŵr: Simon.Clarke@swimming.org neu 07583 015075Dyddiadau Cyfweld: I'w cadarnhau yn fuan

Mae Nofio Cymru yn hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bawb. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol o ran y broses recriwtio neu gyfweld, soniwch am hyn yn eich llythyr eglurhaol.Mae Nofio Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n anelu at greu amgylchedd gwaith sy'n rhydd o unrhyw wahaniaethu. Rydym yn ymrwymedig i gynllun gweithredu a pholisi sy'n unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, sy'n sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd neu gyflogai yn cael ei drin yn llai ffafriol oherwydd nodweddion gwarchodedig.

Disgrifiad swydd

Disgrifiad swydd

Download

Ffurflen gais

Ffurflen gais

Download