To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Commonwealth Youth Games Swimming Team announced!

Categories
Swimming
Levels
National, Performance
Region
International

Team Wales Press Release:

TÎM CYMRU YN DETHOL 39 O ATHLETWYR I GYSTADLU YNG NGEMAU IEUENCTID Y GYMANWLAD 2017 

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd 39 o athletwyr ifanc yn cynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas eleni.

Cafwyd enwebiadau gan y cyrff llywodraethu cenedlaethol sy'n gyfrifol am bob un o'r chwe champ y bydd Cymru yn cystadlu ynddynt yn y Gemau a gynhelir rhwng 18-23 Gorffennaf – sef athletau, bocsio, jiwdo, nofio, tenis a rygbi merched 7 bob ochr.

Heddiw, gwnaeth Cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru gyhoeddiad swyddgol gan gadarnhau'r tîm o athletwyr sydd wedi cael eu dethol, yn ddibynnol ar broses apeliadau.

Bydd sgwad o 12 yn teithio i'r Bahamas i chwarae dros Gymru yn y twrnament rygbi 7 bob ochr, a bydd enwau'r chwaraewyr yn cael eu cyhoeddi'n fuan. Byddant yn mynychu'r Gemau gyda'r unigolion canlynol a fydd yn cystadlu yn y campau eraill:

ATHLETAU:

Bethany Moule (16, Castell Nedd Port Talbot)

James Tomlinson (17, Sir Benfro)

Lauren Evans (16, Caerdydd)

Naomi Reid (16, Rhondda Cynon Taf)

Oliver Barbaresi (17, Gwynedd)

Sarah Omoregie (17, Caerdydd)

BOCSIO:

Jacob Lovell (17, Caerdydd)

James Probert (16, Sir Benfro)

Jay Munn (18, Caerdydd)

John Wilson (17, Conwy)

Rhys Edwards (17, Caerdydd)

Sammy Lee (18, Caerdydd)

JIWDO:

Callum Bennett (14, Sir Gaerfyrddin)

Ffion Robinson (14, Sir Gaerfyrddin)

Sam Ashton (17, Rhondda Cynon Taf)

NOFIO:

 • Connor Bryan (16, Swydd Rhydychen)
 • Elena Morgan (14, Sir y Fflint)
 • Hannah Sloan (16, Bro Morgannwg)
 • Iestyn Cole (17, Sir Gaerfyrddin)
 • Ioan Evans (15, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Joseph Small (16, Swydd Amwythig)
 • Lewis Fraser (16, Abertawe)
 • Medi Harris (14, Gwynedd)
 • Megan Allison (15, Sir Fynwy)
 • Rebecca Sutton (16, Pen-y-bont ar Ogwr)

TENIS:

James Story (16, Caerdydd)

Morgan Cross (15, Sir y Fflint)

Meddai Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru, Helen Phillips: "Rydyn ni'n hynod falch o gyhoeddi Tîm Cymru ar gyfer chweched Gemau Ieuenctid y Gymanwlad a gynhelir eleni yn y Bahamas. Mae'n galonogol iawn gweld cymaint o athletwyr ifanc talentog yn dod i'r amlwg yng Nghymru. Mae'r safon yn brawf o'u hymroddiad fel unigolion a hefyd y gefnogaeth wych a gânt gan eu hyfforddwyr, teuluoedd a'r cyrff llywodraethu. 

"Mae'r Gemau Ieuenctid yn blatfform ardderchog i'r bobl ifanc ar eu taith i lwyddiant fel athletwyr hyn. Cynrychioli Cymru yn y Gemau Ieuenctid oedd y cam cyntaf yng ngyrfa nifer o sêr y byd chwaraeon yng Nghymu sydd wedi mynd ymlaen i ennill medalau ym mhrif Gemau'r Gymanwlad ac sydd yn awr yn gobeithio cymhwyso ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018 – megis Jazz Carlin ac Elinor Barker, er enghraifft. 

"Gwnaeth Tîm Cymru yn arbennig o dda yn y Gemau Ieuenctid yn Samoa yn 2015, gan ennill 9 medal i Gymru. Mae gennyf bob ffydd y bydd yr athletwyr ifanc yn perfformio hyd orau eu gallu unwaith eto yr haf hwn."

Meddai Gerwyn Owen, y Chef de Mission a fydd yn arwain Tîm Cymru i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad ym mis Gorffennaf: "Hoffwn longyfarch yr holl athletwyr sydd wedi cael eu dewis. Dyma fydd y tro cyntaf i'r rhan fwyaf ohonyn nhw gynrychioli Cymru mewn digwyddiad aml-chwaraeon, ac mi fydd hynny'n sicr o fod yn destun balchder mawr iddyn nhw. 

"Mae hwn yn gyfle iddyn nhw gynrychioli a dangos y genedl ar ei gorau – ar, ac oddi ar, y cae - ac i ddathlu ein diwylliant unigryw trwy chwaraeon."

Ychwanegodd: "Mae'n arbennig o gyffrous fod y garfan rygbi merched 7 bob ochr wedi cael ei dethol i gynrychioli Cymru yn y Gemau Ieuenctid eleni. O ystyried datblygiad aruthrol y gamp yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n argoeli'n addawol y bydd y tîm yn gwneud yn dda iawn yn y Bahamas."

Yn ymuno â thîm Gerwyn o swyddogion bydd Rhys Shorney fel Prif Ffisiotherapydd, Kate Guy fel Prif Swyddog Meddygol a Cathy Williams fel Rheolwr Tîm Cyffredinol.

TEAM WALES SELECTS 39 ATHLETES TO COMPETE AT 2017 COMMONWEALTH YOUTH GAMES

Commonwealth Games Wales have today announced that 39 young athletes will represent Team Wales in this year's Commonwealth Youth Games in the Bahamas.

Nominations were made by the national governing bodies responsible for each of the six sports in which Wales will compete at the Games held between 18-23 July – namely swimming, athletics, boxing, judo, tennis and women's rugby 7s.

The Chair of the Commonwealth Games Wales Board today officially confirmed the team of athletes who have been selected, subject to an appeals process.

A squad of 12 will travel to the Bahamas to play for Wales in the women's rugby 7s tournament, and names will be announced soon. They will be attending the Games alongside the following individuals competing in the other five sports: 

ATHLETICS:

Bethany Moule (16, Neath Port Talbot)

James Tomlinson (17, Pembrokeshire)

Lauren Evans (16, Cardiff)

Naomi Reid (16, Rhondda Cynon Taf)

Oliver Barbaresi (17, Gwynedd)

Sarah Omoregie (17, Cardiff)

BOXING:

Jacob Lovell (17, Cardiff)

James Probert (16, Pembrokeshire)

Jay Munn (18, Cardiff)

John Wilson (17, Conwy)

Rhys Edwards (17, Cardiff)

Sammy Lee (18, Cardiff)

JUDO:

Callum Bennett (14, Carmarthenshire)

Ffion Robinson (14, Carmarthenshire)

Sam Ashton (17, Rhondda Cynon Taf) 

SWIMMING:

 • Connor Bryan (16, Oxfordshire)
 • Elena Morgan (14, Flintshire)
 • Hannah Sloan (16, Vale of Glamorgan)
 • Iestyn Cole (17, Carmarthenshire)
 • Ioan Evans (15, Bridgend)
 • Joseph Small (16, Shropshire)
 • Lewis Fraser (16, Swansea)
 • Medi Harris (14, Gwynedd)
 • Megan Allison (15, Monmouthshire)
 • Rebecca Sutton (16, Bridgend)

TENNIS:

James Story (16, Cardiff)

Morgan Cross (15, Flintshire)

Commonwealth Games Wales Chair Helen Phillips said: "We are really excited to announce the Team Wales squad for the sixth Youth Games in the Bahamas. It's very encouraging to see the calibre of young Welsh athletes coming through. This is testament to their commitment, passion and dedication and also to the excellent support of their coaches, families and national governing bodies.

"The Youth Games are a great platform for them on their road to future success as senior athletes. Several Welsh stars who have gone on to medal at the Commonwealth Games in the past, and many athletes who are now aiming to qualify for the 2018 Gold Coast Commonwealth Games – such as Jazz Carlin and Elinor Barker – began their careers representing Wales at the Youth Games. 

"Team Wales did particularly well in the 2015 Youth Games in Samoa, bringing home 9 medals to Wales and delivering some outstanding performances. I have every confidence that our athletes will do their very best and make us proud once again this summer."

Gerwyn Owen, Chef de Mission leading Team Wales to the Commonwealth Youth Games in July said: "I'd like to extend a big congratulations to all of the selected athletes. Many of them will get to represent Wales in a major multi-sport event for the very first time, which will no doubt give them a great sense of pride.

"It's a massive opportunity for them to showcase Wales at its best both on and off the field, and to celebrate our national culture and heritage through sport."

He added: "It's particularly exciting that the Women’s Rugby 7s have been selected to represent Wales at the Youth Games this year. With the development of the sport in Wales over recent years it looks promising that the Welsh side will do well in the Bahamas."

Joining Gerwyn's team of officials will be Rhys Shorney as Lead Physiotherapist, Katy Guy as Chief Medical Officer and Cathy Williams as General Team Manager.