To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheoli’r modd y mae Nofio Cymru yn casglu, yn defnyddio, yn cadw ac yn datgelu gwybodaeth a gesglir gan ddefnyddwyr (pob un, “Defnyddiwr”) y wefan http://www.welshasa.co.uk/ ("Gwefan"). Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn briodol i’r Wefan a’r holl gynhyrchion a gwasanaethau a gynigir gan Nofio Cymru.

Gwybodaeth adnabod bersonol

Gallem gasglu gwybodaeth adnabod bersonol gan Ddefnyddwyr mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i, pan fo Defnyddwyr yn ymweld â’n gwefan, cofrestru ar y wefan, cyflwyno archeb, tanysgrifio i’r cylchlythyr, ymateb i arolwg, llenwi ffurflen, ac mewn cysylltiad â gweithgareddau, gwasanaethau, nodweddion neu adnoddau eraill a fydd ar gael ar ein Gwefan. Gellid gofyn i Ddefnyddwyr, fel y bo’n briodol, am enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn. Fodd bynnag, caiff Defnyddwyr ymweld â’r Wefan yn ddienw. Byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol gan Ddefnyddwyr dim ond os ydynt yn gwirfoddoli’r wybodaeth honno. Gall defnyddwyr wrthod cyflwyno gwybodaeth adnabod bersonol ac eithrio pan allai hyn eu hatal rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau penodol ar y Wefan.

Gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol

Gallem gasglu gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol am Ddefnyddwyr pryd bynnag y maent yn defnyddio ein Gwefan. Gall gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol gynnwys enw’r porwr, y math o gyfrifiadur a gwybodaeth dechnegol am ddull Defnyddwyr o gysylltu â’n Gwefan, megis y system weithredu a darparwyr gwasanaethau’r Rhyngrwyd a ddefnyddiwyd, a gwybodaeth debyg arall.

Cwcis y porwr gwefan

Gall ein Gwefan ddefnyddio “cwcis” i wella profiad y Defnyddiwr. Mae porwr gwefan y Defnyddiwr yn rhoi cwcis ar ei ddreif caled i gadw cofnodion ac weithiau i dracio gwybodaeth am y Defnyddiwr. Caiff Defnyddiwr ddewis gosod ei borwr gwefan i wrthod cwcis, neu i ddweud wrtho pan fo cwcis yn cael eu defnyddio. Os yw’n gwneud hyn, mae’n bosibl na fydd rhai rhannau o’r Wefan yn gweithio’n gywir.

Sut yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd

Gallai Nofio Cymru gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol Defnyddwyr at y dibenion canlynol:

I wella gwasanaeth cwsmeriaid

Mae’r wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn ein helpu i ymateb i’ch ceisiadau gwasanaeth cwsmeriaid a diwallu’ch anghenion yn fwy effeithlon

I wneud profiad defnyddiwr yn bersonol

Gallem ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i ddeall sut mae ein Defnyddwyr fel grŵp yn defnyddio’r gwasanaethau a’r adnoddau sydd ar gael ar ein Gwefan.

I wella ein Gwefan

Gallem ddefnyddio eich adborth i wella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau.

I brosesu taliadau

Gallem ddefnyddio’r wybodaeth y mae Defnyddwyr yn ei rhoi amdanynt eu hunain wrth gyflwyno archeb i wasanaethu’r archeb honno yn unig. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth hon â phobl allanol ac eithrio at ddibenion y gwasanaeth.

I anfon e-byst cyfnodol

Gallem ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost i anfon gwybodaeth a diweddariadau at y Defnyddiwr sy’n ymwneud â’i archeb. Gellid hefyd ei ddefnyddio i ymateb i’w ymholiadau, cwestiynau, a/neu geisiadau eraill. Os yw’r Defnyddiwr yn penderfynu ymuno â’n rhestr ohebiaeth, bydd yn derbyn negeseuon e-bost a allai gynnwys newyddion am y cwmni, diweddariadau, cynnyrch cysylltiedig neu wybodaeth am wasanaethau ac ati. Os hoffai’r Defnyddiwr dynnu ei enw oddi ar y rhestr ohebiaeth ar unrhyw adeg, rydym yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl am sut i wneud hyn ar waelod pob e-bost, neu gall y Defnyddiwr gysylltu â ni ar ein Gwefan.

Sut yr ydym yn amddiffyn eich gwybodaeth

Rydym yn cynnal arferion priodol i gasglu, cadw a phrosesu data, ynghyd â mesurau diogelwch i amddiffyn rhag cael mynediad, addasu, datgelu neu ddifa yn anawdurdodedig eich gwybodaeth bersonol, enw defnyddiwr, cyfrinair, gwybodaeth am drafodion a data a gedwir ar ein Gwefan.

Rhannu eich gwybodaeth bersonol

Nid ydym yn gwerthu, yn masnachu nac yn rhentu gwybodaeth adnabod bersonol Defnyddwyr i eraill. Gallem rannu gwybodaeth ddemograffeg gronnus gyffredinol nad yw’n gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol am ymwelwyr a defnyddwyr â’n partneriaid busnes, pobl gysylltiedig yr ydym yn ymddiried ynddynt a hysbysebwyr at y dibenion a amlinellir uchod. Gallem ddefnyddio darparwyr gwasanaethau trydydd parti i’n helpu i weithredu ein busnes a’r Wefan neu i weinyddu gweithgareddau ar ein rhan, megis anfon cylchlythyron neu arolygon. Gallem rannu eich gwybodaeth â’r gwasanaethau trydydd parti hyn at y dibenion cyfyngedig hynny ar yr amod eich bod wedi rhoi eich caniatâd.

Gwefannau trydydd parti

Gallai Defnyddwyr weld hysbysebion neu gynnwys arall ar ein Gwefan sy’n cysylltu â gwefannau a gwasanaethau ein partneriaid, cyflenwyr, hysbysebwyr, noddwyr, trwyddedwyr a gwefannau trydydd parti eraill. Nid ydym yn rheoli’r cynnwys na’r dolenni sydd ar y gwefannau hyn ac nid ydym yn gyfrifol am yr arferion a ddefnyddir gan wefannau â chysylltiadau â’n Gwefan ni. Hefyd, gallai’r gwefannau neu’r gwasanaethau hyn, gan gynnwys eu cynnwys a’u dolenni, fod yn newid o hyd. Efallai y bydd gan y gwefannau a’r gwasanaethau hyn eu polisïau preifatrwydd a’u polisïau gwasanaeth cwsmeriaid eu hunain. Mae pori a defnyddio unrhyw wefan arall, gan gynnwys gwefannau sydd â dolen i’n Gwefan ni yn ddarostyngedig i delerau a pholisïau y wefan ei hun.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Mae gan Nofio Cymru y disgresiwn i ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn unrhyw bryd. Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn yn diweddaru’r dyddiad ar waelod y dudalen hon. Rydym yn annog y Defnyddiwr i edrych ar y dudalen hon yn aml i weld a oes newidiadau er mwyn gwybod sut yr ydym yn helpu i amddiffyn yr wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn gyfnodol ac i fod yn ymwybodol o addasiadau.

Derbyn y telerau hyn

Trwy ddefnyddio’r Wefan hon, rydych yn llofnodi eich bod yn derbyn y polisi hwn. Os nad ydych yn cytuno â’r polisi hwn, peidiwch â defnyddio ein Gwefan. Bydd parhau i ddefnyddio’r Wefan yn dilyn newidiadau i’r polisi yn golygu eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Polisi Preifatrwydd hwn, arferion y wefan hon, neu eich trafodion â’r wefan hon, cysylltwch â ni:

Nofio Cymru

http://www.welshasa.co.uk

Nofio Cymru, Pwll Cenedlaethol Cymru, Lôn Sgeti, Abertawe SA2 8QG

01792 513636

info@welshasa.co.uk

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 18 Gorffennaf 2012