To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Dysgu Nofio Cymru

Dysgu Nofio Cymru

Mae Dysgu Nofio Cymru yn rhaglen a argymhellir yn genedlaethol i gyflwyno gwersi Dysgu Nofio. Mae’r fframwaith yn ymdrin â sgiliau hollbwysig gofynnol ar gyfer gweithgareddau a disgyblaethau dŵr.

Fframwaith Dysgu Nofio

Nod Fframwaith Dysgu Nofio Cymru yw sicrhau y gall pob plentyn ddysgu nofio, er gwaethaf unrhyw ffactorau neu amgylchiadau gwahaniaethol. Gall pob plentyn gael cyfle i ddewis gweithgareddau dŵr yn rhan o ffordd o fyw iach.

Er nad yw egwyddorion sylfaenol addysgu plant i nofio wedi newid, mae’r byd y mae ein plant yn cael eu magu ynddo wedi newid. Mae’n rhaid i wersi nofio gystadlu â’r dewis bythgynyddol o weithgareddau ac adloniant a gyflwynir i’n plant. Mae angen i blant weld bod nofio, yn enwedig gwersi nofio, yn rhywbeth hwyliog i’w wneud.

“Pob Plentyn yn Nofiwr”. Mae hon yn her fawr, ond yn un y mae Nofio Cymru, Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol wedi ymrwymo’n llwyr iddi. Trwy’r rhaglen Dysgu Nofio Cymru, mae Nofio Cymru wedi creu cymysgedd hanfodol o nodweddion a fydd yn helpu i gyflawni’r nod hwnnw.

Mae Dysgu Nofio Cymru yn ffurfioli safonau cenedlaethol a methodoleg addysgu nofio i blant ledled Cymru.

‘Dysgu Trwy Chwarae’ yw sylfaen Dysgu Nofio Cymru. Mae gwersi yn cynnwys gweithgareddau a gemau hwyl yn y pwll, a gellir eu haddasu i helpu pob plentyn i gyflawni ei botensial.

Wrth i blant agosáu at ddod yn nofwyr hyfedr, fe’u hanogir i ystyried disgyblaethau dŵr eraill, megis polo dŵr, plymio, nofio cydamserol a Rhaglen Achub Bywyd i Ddechreuwyr y Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd.

Fel rhan o ymrwymiad Nofio Cymru i Strategaeth Atal Boddi y DU (gan sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn ddiogel yn y dŵr ac o amgylch y dŵr), mae nifer o ganlyniadau asesu diogelwch yn y dŵr a hunan achub wedi eu cynnwys yn y rhaglen. Mae’r rhain er mwyn sicrhau bod gan blant y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i’w galluogi i gael hwyl a bod yn ddiogel yn y dŵr ac o amgylch dŵr.

Mae gan athrawon wybodaeth dda am strwythur y Cynllun Dysgu Nofio ac â mynediad at adnoddau, gan gynnwys clipiau fideo, canllawiau a thaflenni gwaith a all helpu eu darpariaeth wrth ochr y pwll i fod yn fwy effeithiol.

4 Adran Dysgu Nofio Cymru

Sblash

Y sylfaen a’r cyflwyniad i’r amgylchedd dŵr, ar gyfer oedolion a phlant, a phlant i ddatblygu sgiliau dŵr yn annibynnol. Mae’r adran hon wedi ei hanelu at blant rhwng 4 mis a 3 blwydd oed a hŷn.

Tonnau

Y brif adran ‘Dysgu Nofio’. Addysgir y sgiliau nofio a’r sgiliau dŵr angenrheidiol i nofio a chymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr eraill megis polo dŵr. Maen nhw hefyd yn dysgu sgiliau diogelwch dŵr hanfodol er mwyn iddynt wybod sut i fod yn ddiogel yn y dŵr ac o amgylch dŵr.

Sgiliau Ychwanegol

Mae hefyd 3 maen prawf gwobrwyo cyflenwol y gallai athrawon eu dyfarnu i blant i gydnabod cynnydd a chyflawniad. Mae’r rhain yn cynnwys gwobrau pellter (gan ddechrau o 5 metr i 5000 metr), gwobrau Goroesi Personol a Her Nofio sy’n ategu Tonnau 5, 6 a 7.

Sgiliau

Mae’r adran hon o’r llwybr yn rhannu i’r amryw ddisgyblaethau dŵr, gan gynnwys nofio, polo dŵr, plymio, nofio cydamserol ac achub bywyd. Caiff y sgiliau a addysgir yn yr adran Tonnau eu datblygu gyda phwyslais penodol ar ddisgyblaeth benodol. Gellir cyflwyno’r gwersi hyn naill ai o fewn rhaglen Dysgu Nofio, neu yn yr adran cyflwyniad i glybiau.

Cwestiynau Cyffredin

 • Pa mor hir fydd hi’n cymryd i fy mhlentyn ddysgu nofio?

  Fel sy’n wir am ddysgu unrhyw sgil newydd, mae rhai pobl yn cymryd mwy o amser nag eraill. Os yw eich plentyn yn treulio mwy o amser yn y pwll nofio y tu allan i amser gwersi, maen nhw’n debygol o ddatblygu yn gynt oherwydd byddant yn cael mwy o gyfleoedd i ymarfer a magu hyder yng nghwmni teulu a ffrindiau agos. Argymhellir bod pob canolfan yn cofnodi’r dyddiad y mae nofiwr yn dechrau pob Ton ac, os oes angen, yn nodi ffyrdd o gefnogi nofiwr sydd mewn unrhyw Don am fwy na 40 wythnos.

 • Ble gall fy mhlentyn ddysgu nofio?

  I ddod o hyd i’ch darparwyr Dysgu Nofio a Pasbort Dŵr agosaf, defnyddiwch y ddolen Dod o Hyd i Ysgol Nofio.

 • Beth fydd cost y gwersi nofio i fy mhlentyn?

  Bydd pris gwersi yn amrywio yn ôl y darparydd, ac yn dibynnu ar ba un a ydych yn archebu gwersi grŵp, neu wersi 1:1. Mae rhai darparwyr yn trefnu eu rhaglen mewn blociau o wersi, yn amrywio o dymhorau ysgol i flociau o 8 pythefnos. Mae niferoedd cynyddol o ddarparwyr bellach yn cynnig rhaglenni parhaus am 50 wythnos o’r flwyddyn ac yn daladwy trwy Ddebyd Uniongyrchol.

 • Beth os yw fy mhlentyn yn crio neu’n ofnus?

  Mae hynny’n gyffredin iawn wrth ddechrau rhywbeth newydd. Bydd yr holl athrawon wedi eu hyfforddi i ymdrin â’r disgyblion mwyaf ofnus a bydd rhywun wrth law i helpu bob amser. Rydym yn argymell defnyddio technegau tynnu sylw syml: teganau, caneuon a gemau i helpu i’w tawelu a’u sicrhau. Ni fyddwn byth yn trochi nofiwr newydd o dan y dŵr! Efallai y bydd plentyn yn crio am sawl wythnos yn olynol, ond byddwch yn amyneddgar. Cysondeb a chlod yw’r allwedd i gynnydd eich plentyn. Os oes angen cymorth arnoch i gael eich plentyn i mewn i’r pwll, gofynnwch i aelod o’n staff. Rhowch unrhyw wybodaeth i ni a fydd yn ein helpu i adnabod eich plentyn yn well (hoff deganau, caneuon arbennig, arwyr, ac ati). Rydym yn argymell eich bod yn mynd â’ch plentyn i’r pwll lle bydd y gwersi cyn i’r gwersi dechrau er mwyn iddo ymgyfarwyddo â’r amgylchedd. Po fwyaf y gallwch fynd â nhw i’r pwll, yr hawsaf yn y byd y bydd y broses o ddysgu sgiliau newydd.

 • Beth os yw fy mhlentyn yn sâl?

  Defnyddiwch eich crebwyll, ond os oes gan eich plentyn symptomau ffliw, megis twymyn, chwydu neu broblemau stumog neu dreulio, peidiwch â dod â nhw i’r dosbarth. Os yw ei drwyn yn rhedeg neu os yw’n peswch, gallai dod i’r dosbarth wneud lles iddo.

 • Pam y dylwn i chwilio am ddarparydd sydd wedi ei achredu gyda Nofio Cymru?

  Mae pob rhaglen achrededig Nofio Cymru yn cynnig y ffordd orau o ddysgu nofio. Bydd y rhaglen yn cyflwyno gwersi o safon yn seiliedig ar Ddysgu Nofio Cymru, wedi eu cyflwyno gan athrawon cwbl gymwys mewn amgylchedd diogel a phriodol.

 • Pa gymwysterau y dylai’r athrawon feddu arnynt?

  Dylai’r holl athrawon nofio sy’n gweithio mewn rhaglen Dysgu Nofio feddu ar gymhwyster cydnabyddedig. Yn ddelfrydol, bydd gan athrawon dystysgrif ASA Lefel 2 Addysgu Campau Dŵr, sy’n galluogi unigolyn i gyflwyno gwers heb oruchwyliaeth, neu dystysgrif ASA Lefel 1 Addysgu Campau Dŵr pan fyddan nhw’n cyflwyno gwersi dan oruchwyliaeth unigolyn â thystysgrif lefel 2. Mae’r holl athrawon yn ddarostyngedig i ddatgeliad DBS yn unol â deddfwriaeth bresennol a dylai ddilyn hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc bob tair blynedd.

 • Sut bydd cynnydd fy mhlentyn yn cael ei asesu a’i wobrwyo?

  Dylid asesu canlyniadau Dysgu Nofio Cymru yn barhaus wrth i’ch plentyn fynychu gwersi. Yn ddelfrydol ni ddylai fod asesiad terfynol. Fodd bynnag, i ddatblygu i’r lefel nesaf, mae’n rhaid cyflawni pob canlyniad yn hyfedr ac yn gyson. Wrth i’ch plentyn ddatblygu trwy’r rhaglen, bydd eu cyflawniadau yn cael eu gwobrwyo â gwobrau gwahanol: bathodynnau, tystysgrifau, ac - yn dibynnu ar eich sefydliad - rhyngweithio ar-lein datblygol (os yw eich darparydd yn rhan o’r rhaglen Pasbort Dŵr Ryngweithiol Ar-lein). Yn dibynnu ar y sefydliad, gellid dewis cyflwyno gwobrau eraill i gydnabod cyflawniadau, i wella profiad eich plentyn ac i gynyddu cymhelliant a hyder.

 • Pam y mae angen ystyried fy mhlentyn yn nofiwr diogel?

  Yn ogystal â darparu buddion iechyd a chymdeithasol diddiwedd, gallai sicrhau bod eich plentyn yn nofio o oedran cynnar hefyd achub eu bywyd ryw ddydd. Yn anffodus, boddi yw un o’r tri achos mwyaf cyffredin o farwolaeth ddamweiniol ymhlith plant. Mae dysgu nofio yn sgil bywyd hanfodol. Y peth gwych am nofio yw y gall plant o unrhyw oedran, faint neu allu gymryd rhan. Mae nofio yn fwy hygyrch i blant ag anableddau na’r rhan fwyaf o chwaraeon eraill.

  Mae dysgu nofio yn gysylltiedig â digonedd o fuddion i blant o bobl oedran a gallu:

  • Mae nofio yn cadw calon ac ysgyfaint eich plentyn yn iach, yn gwella ei gryfder a’i ystwythder, yn cynyddu ei stamina a hyd yn oed yn gwella’i gydbwysedd a’i osgo
  • Mae’n rhoi mwy o gyfleoedd i’ch plentyn wneud ffrindiau a magu hyder
  • Mae nofio yn agor y drws i lu o chwaraeon a gweithgareddau eraill, gan gynnwys nofio gyda dolffiniaid, sgwba-blymio mewn lleoliadau egsotig, rhwyfo a hwylio neu hyd yn oed dod yn bencampwr Olympaidd
  • Mae’n sgil am oes na chaiff ei anghofio ar ôl ei ddysgu (mae digwyddiadau hyd yn oed i nofwyr dros gant oed!)
  • Gall ddarparu heriau defnyddiol i’ch plentyn wrth ddatblygu

  Mae nofio ar hyn o bryd yn rhan o Gwricwlwm Cenedlaethol Cyfnod Allweddol 2 yng Nghymru. Yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol presennol: “dylid addysgu’r disgyblion i ddatblygu sgiliau diogelwch a goroesi personol yn y dŵr a nofio heb gymorth am gyfnod penodol o amser”. Mae Nofio Cymru, gyda chymorth ymgynghorwyr addysg a darparwyr lleol, wedi cytuno, er mwyn ystyried bod plentyn yn nofiwr diogel, bydd yn gallu:

  • Nofio 25 metr gan wisgo dillad
  • Troedio dŵr am 30 eiliad
  • Dangos gweithred i ddenu cymorth a symud i’r HELP (safle cynnal gwres corff)
  • Dangos gweithred gweiddi ac arwyddo

 • Mae gan fy mhlentyn anabledd. A yw’n gallu cymryd rhan yn y gwersi hyn?

  Nod Dysgu Nofio Cymru yw sicrhau yr addysgir sgiliau dŵr sylfaenol i bob nofiwr, er gwaethaf gallu neu anabledd, er mwyn iddo eu defnyddio ar gyfer pa bynnag gamp dŵr y mae’n dymuno’i gwneud. Bydd ein llwybr yn sicrhau bod nofwyr ag anableddau wedi eu hintegreiddio yn llawn ac yr addasir sesiynau pan fo angen. Dylid cydnabod efallai na fydd rhai plant yn gallu cyflawni pob canlyniad, felly mae’n bwysig nodi llwybrau amgen ar gyfer y nofwyr hyn er mwyn iddynt ddatblygu trwy’r rhaglen yn unol â’u hanghenion unigol.

 • Pa mor gynnar ddylai fy mhlentyn ddysgu nofio?

  Mae’r Adran Iechyd yn argymell eich bod yn mynd â’ch baban i nofio o oedran ifanc iawn. Gallwch fynd â’ch plentyn i nofio o unrhyw oedran, cyn ac ar ôl iddo gael ei frechiadau (nid oes angen aros tan iddo gael ei frechiadau). Nid oes ots os nad ydyw wedi dod i ddiwedd ei frechiadau. Efallai y bydd rheolwyr rhai cyfleusterau hamdden yn awgrymu na ddylai babanod fynd nofio tan iddyn nhw gael eu brechiadau i gyd, ond mae’r cyngor hwn yn dyddio yn ôl i pan oedd polio yn gyffredin. Ni fu achos o bolio yn y DU ers dros 10 mlynedd. Os ydych yn dewis imiwneiddio eich baban, argymhellir bod y baban yn dod i ddiwedd ei imiwneiddiadau cyn ei gyflwyno i amgylchedd pwll nofio. Y cynharaf y mae plentyn yn cael profiad o fod mewn ac o amgylch dŵr, yr hawsaf yn y byd y bydd iddo ddatblygu ei sgiliau dŵr. Pan fo baban wedi datblygu ei sgiliau, gall barhau i nofio am weddill ei oes.

 • Pam dewis Dysgu Nofio Cymru?

  Trwy ddewis y Cynllun Dysgu Nofio Cymru, gall darparwyr a rhieni ddisgwyl rhaglen amrywiol a sesiynau gwell i gynnal diddordeb plant. Mae Dysgu Nofio Cymru yn rhaglen a gydnabyddir yn genedlaethol wedi ei dylunio gan arbenigwyr yn y diwydiant sy’n ymdrin â phob oedran a gallu. Mae’r llwybr yn ymgorffori’r holl ddisgyblaethau dŵr ac yn ehangu cyfleoedd sydd ar gael i blant.

Dewch o hyd i Ysgol Nofio Pasbort Dŵr

I ddod o hyd i'ch ysgol nofio leol sy'n cynnig Fframwaith Dysgu Nofio Cymru, dilynwch y ddolen

Click here