Casnewydd


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Clwb Nofio a Polo Dŵr Dinas Casnewydd

Prif Hyfforddwr

Dr. Ross Nicholas

 Ross Nicholas

Proffil y Prif Hyfforddwr

Mae Prif Hyfforddwr Clwb Nofio Dinas Casnewydd a hyfforddwr Swim Wales, Ross Nicholas, yn gyn nofiwr broga a dulliau cymysg cenedlaethol gan gynrychioli  Prydain a Chymru. Ymhlith cyflawniadau Ross ym myd nofio mae cael ei ddewis ar gyfer tîm Ieuenctid Prydain, tîm Elît Hŷn Cymru a charfan Ieuenctid Cymru, ac ennill nifer o fedalau ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Prydain. Mae diddordebau Ross tu allan i fyd nofio yn cynnwys teithio i fannau egsotig a syrffio, yn ogystal â chymryd rhan mewn nifer o chwaraeon eraill.

Graddiodd Ross o Brifysgol Abertawe, gan astudio'n gyntaf am radd BSc (Anrh) mewn Gwyddor Chwaraeon ac yna Doethuriaeth mewn Biomecaneg Chwaraeon, pryd y bu'n gweithio'n agos gyda rhaglen sbrint ITC Prydain. Mae llawer o waith ymchwil Ross yn ymwneud â mecaneg nofio elît wedi ei gyhoeddi mewn cylchgronau academaidd rhyngwladol.

Mae Ross, a benodwyd yn Brif Hyfforddwr Clwb Nofio Dinas Casnewydd a'r Rhaglen Nofio Integredig yn 2007, wedi helpu'r clwb i sicrhau ei ganlyniadau gorau erioed yn y Gynghrair Nofio Genedlaethol a'r Pencampwriaethau Cenedlaethol, yn ogystal â'i nifer uchaf erioed o ran aelodaeth. Yn 2010/11 dyfarnwyd gwobr nodedig 'Newport Celebration' i Ross, sef Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn, gan guro rheolwr pêl-droed Uwch Gynghrair, Tony Pulis, i'r anrhydedd.

Dros yr ychydig dymhorau diwethaf mae Ross wedi ei ddewis fel prif hyfforddwr ar gyfer gwersyll hyfforddi tramor Elît Hŷn Cymru yn 2010/11, hyfforddwr y merched ar gyfer tîm Cymru yng nghystadleuaeth y Gwledydd Celtaidd 2011, yn ogystal â phrif hyfforddwr carfan Ieuenctid Cymru a fu'n cystadlu yn Nenmarc yn 2010. Bydd Ross hefyd yn gweithio'n rheolaidd fel hyfforddwr Nofio Cymru mewn digwyddiadau blynyddol megis y Bencampwriaeth Rhyng-Sirol a hefyd gyda'r gwersylloedd hyfforddiant ar gyfer y carfanau Elît Hŷn, Ieuenctid a Rhanbarthol.

Nod Ross yw cynorthwyo Dinas Casnewydd i gyrraedd lefelau uchelgeisiol newydd dros y blynyddoedd nesaf tra'n parhau â'i waith gyda Charfanau Cenedlaethol Cymru, ac mae ganddo uchelgais i hyfforddi yng Ngemau'r Gymanwlad a'r Gemau Olympaidd yn y dyfodol.

 

Proffil y Clwb

Mae Clwb Nofio a Polo Dŵr Dinas Casnewydd yn glwb perfformio mawr. Gyda phum carfan yn amrywio o'r Dolffiniaid, lle caiff nofwyr ar Gam 8 y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysgu Nofio eu hyfforddi er mwyn gwella eu technegau nofio a'u stamina, i'r Garfan Rhanbarthol lle bydd nofwyr elît yn cael hyfforddiant am dros ddeg sesiwn yr wythnos ac yn cystadlu mewn digwyddiadau Cenedlaethol a Rhyngwladol.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Clwb Nofio Dinas Casnewydd wedi dod yn un o glybiau nofio mwyaf llwyddiannus Cymru o dan arweiniad ein prif hyfforddwr, Ross Nicholas, gyda chymorth tîm o hyfforddwyr gwirfoddol ymroddedig sy'n darparu'r holl gefnogaeth sydd ei hangen i sicrhau bod nofwyr yn datblygu ac yn gwneud cynnydd.

Mae'r carfanau cystadleuol yn derbyn hyfforddiant ym Mhwll Nofio Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru sydd wedi ei leoli yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, Casnewydd. Bydd carfan y Dolffiniaid yn ymarfer yng Nghanolfan Hamdden Casnewydd bob nos Wener a Chanolfan Byw Egnïol y Betws bob nos Fawrth.

Cyswllt: Rhian Collingbourne

                       

Clybiau Nofio Cysylltiedig

Cil-y-coed

Cas-gwent a'r Cyffiniau

Blaenau'r Cymoedd

Mynwy

Torpidoes Tredegar